Opleidingen op maat van en voor onze leden

Cursusaanbod februari-juni 2021

Ook de volgende maanden biedt VLAVABBS een aantal interactieve praktijkopleidingen aan om leden en collega's te ondersteunen. Omwille van de gezondheidscrisis organiseren we deze opleidingen opnieuw online. Uiteraard hopen we dit online aanbod in de toekomst te kunnen aanvullen met traditionele bijeenkomsten.
De lijst met opleidingen zal verder worden uitgebreid met diverse vormingen en seminaries. Ook blijven we op regelmatige basis informatiesessies voor leden organiseren n.a.v. nieuwe wet- of regelgeving.

Het corona-virus en de dienstverlening bij burgerzaken

Op deze pagina bundelen we enerzijds een aantal good practices die ons bereikten over hoe burgerzaken kan omgaan met de huidige crisis en anderzijds de relevante berichten/updates van de hogere overheid inzake de dienstverlening burgerzaken.

Tweede algemene vergadering VLAVABBS vzw

Beste leden

Om maandag 26 april 2021 ging onze laatste algemene vergadering door, die te volgen was via YouTube. Op één na werden alle agendapunten goedgekeurd door de deelnemende leden. Het laatste agendapunt - de herziening van de statuten - vergde echter een aanwezigheidsquorum van twee leden op drie en werd daarom - ondanks de massale steun - niet goedgekeurd. Daarom roepen we een tweede algemene vergadering bijeen, eveneens op elektronische wijze via YouTube, op dinsdag 18 mei 2021 om 14.00u.

Vacature administratief medewerker Kampenhout

Het lokaal bestuur Kampenhout heeft een vacature voor (m/v) voor een administratief medewerker bij het departement burgerzaken, afdeling burgerlijke stand. Je helpt bij de administratieve taken om de dienst te ondersteunen en je werkt actief mee aan een optimale en kwaliteitsvolle dienstverlening naar de burger. Het gaat om een contractuele functie (C1-C3) in vervangsopdracht, bij voorkeur voltijds in te vullen (maar deeltijds kan besproken worden).

M/V/X of geen geslacht in de geboorteakte?

Het directoraat-generaal Wetgeving, fundamentele rechten en vrijheden van de FOD Justitie organiseert gedurende het academisch jaar 2020-2021 een nieuw reeks van vier middagen van het recht, gericht op het grote publiek (zowel juristen als niet-juristen). De bedoeling is om specialisten – intern en extern aan het directoraat-generaal – de gelegenheid te bieden om een debat te voeren over actuele thema’s.

Nieuwe versie Belpic

De FOD Binnenlandse Zaken vraagt de gemeenten de volledig nieuwe en gemoderniseerde Belpic-versie 2.0 te installeren voor 15 mei 2021, na reeds de Belpic RAPC V30 te hebben geïnstalleerd. Gemeenten die de pilootversie van Belpic 2.0 reeds gebruiken hoeven dat niet te doen.

Nieuwe structuur voor het referentieadres

Alle personen die op een referentieadres zijn ingeschreven, zijn momenteel allemaal opgenomen in het Rijksregister onder één enkel informatietype 024, waardoor het voor de betrokken instanties in de praktijk niet gemakkelijk is om de naleving van de voorwaarden voor het behoud van een referentieadres op te volgen en de betrokken personen in de bevolkingsregisters te beheren

Uitrol nieuwe Kids-ID

Het nieuwe model van Kids-ID wordt sinds vorige week uitgereikt worden in enkele gemeenten en zal in mei geleidelijk aan veralgemeend worden in alle gemeenten.

De voornaamste aangebrachte wijzigingen hebben betrekking op de lay-out van de kaart. De lay-out komt nu bijna volledig overeen met die van de nieuwe eID die begin 2020 al vernieuwd werd. Ook de beveiliging van de kaart werd verbeterd.

Speciale regeling beëdigd geneesheer bij crematie verlengd tot 30 juni 2021

Op vrijdag 23 april 2021 besliste de Vlaamse Regering om het besluit tot afwijking van het decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging opnieuw te wijzigen. Door de aanhoudende hoge besmettingsgraad van het coronavirus en de toename van het aantal besmettingen met de nieuwe virusvarianten, is het noodzakelijk om de afwijking (artikel 13 en 19) op het decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging te verlengen.

Enquête Belgische Rijksarchief

Het Belgische Rijksarchief heeft de voorbije jaren veel geïnvesteerd in het online brengen van belangrijke genealogische bronnen, zoals de parochieregisters en de registers van de Burgerlijke Stand. Ook de ontsluiting van deze bronnen door diverse vrijwilligersprojecten kadert in onze ambitie om het onderzoek naar familiegeschiedenis zo goed mogelijk te faciliteren. In de loop van het voorjaar komt er overigens een volledig vernieuwde genealogische website online.

Pagina's

Abonneren op Vlavabbs RSS