Het corona-virus en de dienstverlening bij burgerzaken

Op deze pagina bundelen we enerzijds een aantal good practices die ons bereikten over hoe burgerzaken kan omgaan met de huidige crisis en anderzijds de relevante berichten/updates van de hogere overheid inzake de dienstverlening burgerzaken.

Opmaak lijst van de gezworenen

Op 13 januari 2021 verscheen de Omzendbrief betreffende het opmaken van de lijsten van gezworenen in het Staatsblad. Inderdaad moeten de gemeenten in de loop van het jaar 2021 opnieuw de lijsten van de gezworenen van de hoven van assisen opmaken. Alle informatie, onder meer een modeldocument voor de gemeenten, en een link naar de omzendbrief zijn terug te vinden op de website van de FOD Justitie.

Save the date VLAVABBS congres

Omdat ook dit jaar de onzekerheid in verband met het corona-virus nog enige tijd zal aanhouden, heeft het VLAVABBS-bestuur beslist het jaarlijkse congres niet zoals gewoontegetrouw in het voorjaar te laten plaatsvinden, maar wel in de herfst. Op dinsdag 5 en woensdag 6 oktober 2021 hopen we u allemaal opnieuw te mogen begroeten op ons tweedaags congres in Sint-Niklaas. Laten we duimen dat het “rijk van de vrijheid” dan volop is aangebroken en een en ander kan doorgaan zonder beperkingen.

Grondwettelijk Hof handhaaft nieuwe identiteitskaarten

In een arrest van 14 januari 2021 oordeelt het Grondwettelijk Hof dat er geen reden is tot vernietiging van de invoering van het digitale beeld van de vingerafdrukken op de nieuwe elektronische identiteitskaarten. Het Grondwettelijk Hof stelt dat het doel, identiteitsfraude bestrijden, het bijhouden van de vingerafdrukken op de kaarten redelijk verantwoordt. Voor het Hof speelt het eveneens een rol dat er geen permanent centraal register van alle vingerafdrukken wordt ingevoerd.

Vacature diensthoofd burgerzaken Menen

Het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Menen gaat over tot de vacant verklaring bij wijze van aanwerving van een voltijds diensthoofd burgerzaken (B4-B5) (m/v) in contractueel verband voor onbepaalde duur en organiseert hiervoor een selectieprocedure. Solliciteren kan tot uiterlijk 25/01/2021. Meer info vindt u hier.

Nieuwe werkwijze registratierecht Belgische nationaliteit

Wie een nationaliteitsverklaring aflegt, moet een registratierecht van 150 euro betalen. Tot nu toe kon die betaling alleen gebeuren op het bevoegde kantoor ‘Rechtszekerheid’.

Campagne vernieuwde e-ID

Om de gemeenten bij te staan in het beantwoorden van vragen die leven bij de burgers over de nieuwe e-ID die vanaf 2020 wordt uitgereikt, lanceert de FOD Binnenlandse Zaken hierrond een informatiecampagne en een website www.vernieuwde-eID.be.

Deze website biedt een antwoord op heel wat vragen, zoals welke gegevens op de nieuwe eID worden vermeld en hoe deze worden beveiligd. Daarnaast wordt ook gefocust op de verschillende eID-toepassingen en de bescherming tegen identiteitsfraude.

Het definitieve einde van het gemeentelijk strafregister

Sinds 1 januari 2018 leveren de gemeenten uittreksels uit het strafregister aan de burger op basis van het Centraal Strafregister en niet meer op basis van het gemeentelijk strafregister, dit overeenkomstig omzendbrief nr. 264 betreffende de Aansluiting van gemeenten op het Centraal Strafregister.

De legalisatie van beëdigde vertalingen

De FOD Justitie laat weten dat vanaf 1 januari 2021 geen enkele Franstalige en Nederlandstalige rechtbank nog wenst in te staan voor de legalisatie van de handtekening van beëdigde vertalers en vertalers-tolken. Vanaf die datum dient elk verzoek tot legalisatie te worden gericht aan de FOD Justitie.

Brexit

Mede door corona lijkt het ondertussen een eeuwigheid geleden, maar op 27 maart 2019 ging het laatste VLAVABBS-congres door in Sint-Niklaas. De toenmalige Britse ambassadeur in België, mevrouw Alison Rose, riep toen de collega’s burgerzaken op om de Britse onderdanen zo veel als mogelijk te helpen en te ondersteunen om de gevolgen van de Brexit administratief te verlichten. In die eerste fase hebben we inderdaad vooral veel Britten geholpen om de Belgische nationaliteit te verwerven, indien ze dat wensten en daarvoor in aanmerking kwamen.

Pagina's

Abonneren op Vlavabbs RSS