Het gebruik van de datum uitwerking in akten van de burgerlijke stand

Op vraag van de Raad van State werd in het KB van 3 februari 2019 tot vaststelling van de modellen van uittreksels en afschriften van akten van de burgerlijke stand de datum van uitwerking opgenomen in de akten van de burgerlijke stand. Het gaat om een optionele datum die enkel wordt weergegeven in een akte wanneer er twijfel zou kunnen bestaan over de datum van uitwerking van de akte.

Cijfers 6 maanden werking DABS

De DABS is ondertussen 6 maanden in werking. Tijd dus om nog eens stil te staan bij de cijfers van april tot september 2019.

Er werden in deze periode 206.999 akten van de burgerlijke stand ondertekend en neergelegd in de DABS. 581 gemeenten en 102 consulaten stonden hiervoor in. De top 3 van de akten bestaat uit de akten van geboorte (69.771), de akten van overlijden (51.563) en de akten van huwelijk (28.370). 8.538 akten werden opgesteld op basis van een buitenlandse akte of beslissing.

Marokkaans en Syrisch Familierecht in de Belgische en Nederlandse Rechtspraktijk

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid (Universiteit Maastricht) en de Faculteit Recht en Criminologie (Universiteit Gent) organiseren op dinsdag 10 december 2019 in Brussel een studiedag over het Marokkaanse en Syrische familierecht in de Belgische en Nederlandse rechtspraktijk. Hoe gaat de Belgische en Nederlandse rechtsorde om met familierelaties die in Marokko, resp. Syrië zijn ontstaan? Hoe passen Belgische en Nederlandse ambtenaren en rechters de Marokkaanse Familiewet (2004) en de Syrische Familiewet (1953) toe? Welke moeilijkheden ervaren zij in de praktijk?

Toolkit gedwongen huwelijken

Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen brengt een toolkit uit rond gedwongen huwelijken gericht aan de ambtenaren van de burgerlijke stand. Dit instrument heeft de vorm van een beknopte en schematische Meldcode en bevat een bijlage met meer informatie zoals de context van het probleem, het wettelijk kader, contactgegevens in geval van doorverwijzing van slachtoffers, maar ook een lijst van signalen van gedwongen huwelijken en te volgen adviezen.

Checken, nalezen en controleren!

Bij de helpdesk van de DABS komen geregeld vragen binnen inzake de correctie van verkeerd opgemaakte en ondertekende akten van de burgerlijke stand. Het gaat daarbij veelal om persoonlijke fouten van de instrumenterende ambtenaar.

Opzoekingen openbare akten

Ter aanvulling van de recente communicatie over de genealogische opzoekingen van de FOD Justitie is het wellicht belangrijk voor ogen te houden dat openbare akten wel vrij op te vragen zijn, ook voor genealogische opzoekingen. Het gaat dan volgens art. 29 BW om akten van meer dan 100 jaar oud (alle akten), meer dan 75 jaar oud (enkel huwelijksakten) en meer dan 50 jaar oud (enkel overlijdensakten).

Genealogische opzoekingen niet-openbare akten sinds 31 maart 2019

Gelet op de onduidelijkheid over het al dan niet mogelijk zijn van het toelaten van genealogische opzoekingen in niet-openbare akten sinds de inwerkingtreding van de nieuwe bepalingen van het burgerlijk wetboek (31 maart 2019), wenst de FOD Justitie graag een verduidelijking te geven.

Bestrijding van domiciliefraude

Op 21 augustus 2019 verscheen een ministeriële omzendbrief met betrekking tot de bestrijding van domiciliefraude bij personen die in een Belgische gemeente ingeschreven zijn, maar effectief in het buitenland wonen.

Status DABS op website Binnenlandse Zaken

Op de website van de algemene directie instellingen en bevolking wordt voortaan – net zoals dit reeds gebeurde voor het Rijksregister en Belpic - de status van de DABS in real time weergegeven.

Uitrol nieuwe eID en Kids-ID

Eind september werd door de Ministerraad het ontwerp van KB aangenomen tot wijziging van het KB van 25 maart 2003 betreffende de identiteitskaarten en het KB van 19 april 2014 aangaande de identiteitskaarten afgegeven door de consulaire beroepsposten. Het gaat dan onder andere om preciseringen die voorzien in het registreren van het digitale beeld van de vingerafdrukken. Het ontwerp van KB werd nu overgemaakt voor advies aan de Raad van State en de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Pagina's

Abonneren op Vlavabbs RSS