Modernisering Burgerlijke Stand

Laatste nieuws:

Leidraad verwerken adopties

Klik hier

Informatiesessies Wet diverse dringende bepalingen Justitie september 2020

Klik hier

Nieuwe FAQ

Op de website van de DABS verscheen een update van de frequently asked questions. Er is duidelijk aangeduid welke tekst werd toegevoegd of grondig aangepast.

DABS-statistieken 2019

Klik hier

DABS-akten via Mijn Dossier

Klik hier

Datum uitwerking akten burgerlijke stand

Klik hier

Cijfers na 6 maanden werking DABS

Klik hier

Checken, nalezen en controleren!

Klik hier

Genealogische opzoekingen sinds 31 maart 2019

Openbare akten en niet-openbare.

Status DABS op website BiZa

Klik hier

Verificatie van afschriften en uittreksels uit de DABS

Klik hier

Verwerking vonnissen

Klik hier

Nieuwe FAQs

Klik hier.

Legalisatie DABS afschriften en uittreksels

Klik hier

Vier weken "go live" DABS

Klik hier.

Vragen of problemen

De helpdesk staat ter beschikking indien u intern of via uw softwareleverancier geen oplossing krijgt voor uw inhoudelijke en technische problemen. Bij technische problemen wordt bovendien gezocht naar een gepersonaliseerde oplossing op maat van de betrokken gemeente. Om een snelle en efficiënte oplossing mogelijk te maken, is het belangrijk dat de helpdesk goed geïnformeerd is van de problemen die zich voordoen op het terrein. Gelieve daarom steeds duidelijk aan te geven wat het exacte probleem is dat zich voordoet, zodat op zeer concrete wijze naar oplossingen kan worden gezocht.

We krijgen veel vragen of echtscheidingsakten noodzakelijkerwijze moeten worden gemigreerd in functie van een huwelijksdossier. De migratie in deze context is niet noodzakelijk, tenzij men zich niet voldoende geïnformeerd acht (voorwaarde bedoeld in art. 164/2, § 3, 2° B.W.).

De collectes en bijwerkingen in het Rijksregister worden centraal nauw opgevolgd. In het geval van eventuele fouten, zullen rechtzettingen centraal geïnitieerd worden.

De server om de nieuwe uittreksels en afschriften uit de DABS te verifiëren is nog niet online. De verificatiemogelijkheid via de QR-code en de verificatielink kunnen bijgevolg nog niet worden gebruikt.

Bij de opmaak van een akte van geboorte dient u het DABS-nummer van de akte van prenatale erkenning op te nemen. Indien het aktenummer van de prenatale erkenning niet wordt opgenomen, worden de akten niet aan elkaar gekoppeld. Daartoe is het van belang alle prenatale erkenningen van de voorbije maanden waarvoor nog geen aangifte van geboorte gebeurde, te migreren.

Laatste instructies

Alle gevalideerde officiële informatie over de DABS en de opstart ervan, is voortaan beschikbaar op een centrale webpagina. U vindt op die pagina alle wetgeving, de pas verschenen Omzendbrief, alle onderrichtingen (ook de technische onderrichtingen van DAV/DXC zijn een aanrader), een uitgebreide faq en de processen-verbaal die kunnen gebruikt worden bij uitval.

Vrijdag 28 maart 2019 werden algemene instructies over de gefaseerde opstart van het project modernisering van de burgerlijke stand ter beschikking worden gesteld. Het gaat dan onder andere over hoe het Rijksregister wordt aangepast met de aktegegevens en over de stroom van gerechtelijke beslissingen en besluiten die van de rechtbanken en de dienst naamsverandering komt (een mailing via Binnenlandse Zaken en Justitie is voorzien).

Ook op vrijdag 28 maart 2019 verscheen een omzendbrief over de aanpassing van de onderrichtingen voor het bijwerken van de bevolkingsregisters.

In geval van problemen of vragen werd een handig infoblad ter beschikking gesteld over wat u kunt doen als u problemen ondervindt of vragen hebt na de Go-live. Het infoblad heeft het onder meer over wanneer en hoe u contact kunt opnemen met de helpdesk en wanneer u met papieren processen-verbaal moet werken.

We raden aan om dit infoblad af te printen en bij de hand te houden aan de loketten, zodat iedereen snel weet waar alle informatie te vinden is en wie te contacteren in geval van vragen of problemen.

Uiteraard moet de burger steeds prioriteit krijgen aan de loketten. Bij een uitval van het systeem kan er steeds op de werkwijze van het proces-verbaal worden overgestapt. De burger hoeft dus niet teruggestuurd te worden. Wanneer de DABS na een uitval terug functioneert, kan de akte alsnog opgemaakt worden in de DABS. Indien de uitval langer dan een dag duurt, kan het pv ondertekend worden en als basis voor de opmaak van de akte in de DABS gebruikt worden van zodra het systeem terug beschikbaar is (in dat geval moet het pv als bijlage in de DABS worden gevoegd). Let wel afschriften en uittreksels kunnen niet met de burger meegegeven worden indien de DABS-akte niet kan ondertekend is. Er kunnen afspraken met de burger gemaakt worden om deze na te sturen of te mailen.

Indien er maandag 1 april 2019 vanuit het project nieuws moet gebracht worden over het functioneren van de DABS of over wat te doen bij bepaalde issues, zal dat via mail aan de gemeenten gebeuren.

Wetgeving en documentatie

Presentaties informatiesessies 2019 VLAVABBS & DAV beschikbaar: deel 1 en deel 2.
Lijst wettelijke bijlagen

Wetgeving

Uitvoeringsbesluiten

Omzendbrief en onderrichtingen

FAQ

Werkprocessen

VLAVABBS maakte een reeds werkprocessen burgerlijke stand aan die stap voor stap (met referenties naar de wettelijke basis) de nieuwe wet- en regelgeving vertalen in een schema. Het paswoord voor de website is VLAVABBS. Elk werkproces kan als pdf worden opgeslagen (klikken op knop "pdf"), waarbij je ook de volledige teksten met uitleg en regelgeving per processtap in één document ter beschikking krijgt.

Achtergrondinformatie

Digitale ondertekenoplossing DABS

De elektronische akten van de burgerlijke stand kunnen enkel nog elektronisch gehandtekend door de ambtenaar van de burgerlijke stand of diens gemachtigde beambte van het gemeentebestuur. Door de ondertekening met een gekwalificeerde elektronische handtekening wordt de authenticiteit, integriteit en onveranderlijkheid van de akten gewaarborgd.
Het is noodzakelijk dat de gemeenten een digitale ondertekenmodule van een softwareleverancier voorzien, die gevalideerd wordt door de Databank van de Akten van de Burgerlijke Stad (DABS). Gemeenten of softwareleveranciers die geen andere oplossing hebben of wensen aan te kopen kunnen intekenen op de raamovereenkomst van de FOD BOSA inzake elektronische ondertekening die werd toegewezen aan de firma Doccle. Voor de Doccle/e-Connect oplossing wordt een prijs per handtekening van € 0,10 aangerekend.

Migratie van oude papieren akten

Vroegere wetswijzigingen modernisering burgerlijke stand

Het project modernisering loopt al verscheidene jaren. Een en ander resulteerde reeds in twee wetswijzigingen met als doel de modernisering alvast voor te bereiden door overbodige bepalingen en handelingen uit het burgerlijk wetboek te schrappen:
- de Wet van 14 januari 2013 houdende diverse bepalingen inzake werklastvermindering binnen Justitie, in het bijzonder hoofdstuk 3 met inwerkingtreding op [1 september 2013] (https://docs.google.com/file/d/0B26cG0qIOT-5eHFZTDU5eU9LYVU/edit?usp=sharing)
- de Wet van 25 april 2014 houdende diverse bepalingen betreffende Justitie, zie voor de wijzigingen deze uitgebreide samenvatting met inwerkingtreding op 24 mei 2014.