Kids-ID behoort het kind toe

De FOD Binnenlandse Zaken laat weten dat de bijlagen 5 en 8 van de Algemene Onderrichtingen betreffende de Kids-ID van de Algemene Directie Instellingen en Bevolking aangepast werden. De volgende paragraaf werd toegevoegd: “Een Kids-ID is een identiteitsdocument dat aan het kind toebehoort. Het kind is de houder van het document. Zoals andere officiële documenten, moet de Kids-ID het kind van de ene naar de andere ouder volgen. De ouder die de Kids-ID heeft aangevraagd, heeft niet het recht om dit document bij zich te houden.”

Dankzij deze toevoeging is nog explicieter dan voorheen verduidelijkt dat de Kids-ID steeds het kind volgt. Zeker met de vakantieperiode in het vooruitzicht is het nuttig dit in herinnering te brengen. Deze onderrichtingen zijn raadpleegbaar op de website van het Rijksregister ("Identiteitsdocumenten" – "Kids-ID" – "Reglementering" –"Onderrichtingen").