Adviezen JustFamNat

Op JustFamNat.be – het platform van de FOD Justitie om adviezen inzake familierecht, burgerlijke stand en nationaliteit te verspreiden – werden een aantal nieuwe adviezen in verband met de nationaliteitswetgeving gepubliceerd:
- Advies 2 / 2019. Op 1 augustus 2017 is een kind geboren te Brussel uit het huwelijk van twee ouders die de Roemeense nationaliteit bezitten, sinds 1995 in België verblijven en beiden een verblijfstitel van onbepaalde duur bezitten. De ouders willen dat hun kind de Belgische nationaliteit verwerft. Via welke verwervingswijze en, in voorkomend geval, volgens welke procedure kan het kind Belg worden?
- Advies 3 / 2019. Een Belgisch-Hongaarse onderdaan wil afstand doen van de Belgische nationaliteit. Onder welke voorwaarden en volgens welke procedure kan de belanghebbende afstand doen van de Belgische nationaliteit?
- Advies 4 / 2019. De heer X, die de Italiaanse nationaliteit bezit, heeft in september 2018 voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van zijn hoofdverblijfplaats een procedure tot verkrijging van de Belgische nationaliteit via nationaliteitsverklaring opgestart op grond van artikel 12bis, § 1, 2°, WBN. Naast andere voorwaarden vereist artikel 12bis, § 1, 2°, WBN dat de belanghebbende zijn maatschappelijke integratie, alsook zijn economische participatie bewijst. Als bewijs van zijn maatschappelijke integratie legt de belanghebbende een getuigschrift hoger secundair onderwijs voor, dat behoorlijk werd afgegeven door een onderwijsinstelling opgericht, erkend of gesubsidieerd door een gemeenschap en dat werd verkregen in juni 2015. Wat de economische participatie zoals bedoeld in artikel 12bis, § 1, 2°, c), WBN betreft, moet de heer X het bewijs leveren dat hij gedurende de voorbije vijf jaar minimaal 468 arbeidsdagen heeft gewerkt in België. Hoe de duurtijd van de opleiding in mindering brengen van de duurtijd van de vereiste beroepsactiviteit van minstens 468 dagen beroepsactiviteit zoals voorzien in artikel 12bis, § 1, 2°, c), tweede lid, WBN?
- Advies 5 / 2019. Mevrouw X, die de Belgische nationaliteit bezit en geboren is in Zweden, gaat in mei 2016 een huwelijk aan met een Portugese onderdaan, de heer Y. Het koppel vestigt zich permanent in Portugal en verwelkomt in juni 2018 een kind. Mevrouw X overlijdt evenwel kort na de geboorte. De heer Y wil dat het kind de Belgische nationaliteit verkrijgt. Kan de Belgische nationaliteit van de moeder worden toegekend aan het kind?
- Advies 6 / 2019. Mevrouw X, kandidaat voor de Belgische nationaliteit, lijdt aan een ernstige visuele handicap. Door die handicap is zij niet in staat om de handgeschreven vermelding over te schrijven die elke verklaring tot het verkrijgen van de Belgische nationaliteit moet bevatten, te weten “Ik verklaar Belgisch staatsburger te willen worden en de Grondwet, de wetten van het Belgische volk en het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden te zullen naleven.” (artikel 12bis, § 3, WBN). Om dit probleem te verhelpen, stelt mevrouw X voor om voornoemde formulering in braille te schrijven. Kan de ambtenaar van de burgerlijke stand mevrouw X verplichten om haar toevlucht te nemen tot de bijzondere en authentieke volmacht zoals voorzien in artikel 6 WBN of moet hij de verklaring in braille aanvaarden?

De volledige adviezen kunnen teruggevonden worden op het platform JustFamNat.be dat enkel toegankelijk is voor ambtenaren en beambten burgerlijke stand. Als u nog geen toegang heeft, kan u zich nog steeds aanmelden via deze link.