Nieuwe adviezen op JustFamNat

Op JustFamNat.be – het platform van de FOD Justitie om adviezen inzake familierecht, burgerlijke stand en nationaliteit te verspreiden – werden een aantal nieuwe adviezen in verband met de nationaliteitswetgeving gepubliceerd:

  • Advies VCBS/2019/001: De ambtenaar van de burgerlijke stand dient soms een bewijs van (vreemde) nationaliteit te vragen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een kind in België wordt geboren en erkend door een Frans onderdaan die in Frankrijk verblijft. In een dergelijk geval vereist artikel 327/2, § 3 BW dat de kandidaat-erkenner, die niet in het bevolkings- of het vreemdelingenregister is ingeschreven, zijn nationaliteit bewijst. Welke regels bepalen de bewijsvoering van de vreemde nationaliteit? Meer specifiek hoe kan het bewijs van de Franse nationaliteit verkregen worden? Lees meer op JustFamNat.

  • Advies 1/2020: Een moeder is voor 31 maart 2019 beallen van een levenloos kind na meer dan 26 weken zwangerschap (na meer dan 180 dagen zwangerschap te rekenen vanaf de verwekking). De vader had het kind nog niet erkend. Het kind heeft enkel een voornaam gekregen. De ouders willen nu een familienaam toekennen. Kan het kind de naam van de vader krijgen? Lees meer op JustFamNat.

  • Advies 2/2020: Herinnering overgangsperiode voor ouders van een levenloos kind dat geboren werd voor 31 maart 2019. Lees meer op JustFamNat. Zie ook het VLAVABBS-Nieuwsbericht over deze problematiek.

  • Advies 3/2020: De heer “SING”, van oorsprong Indisch, verwerft de Belgische nationaliteit in 2005. Hij heeft op dat ogenblik twee minderjarige kinderen, geboren binnen het huwelijk, die in India verblijven. Zelf verblijf hij in België. Kan de Belgische nationaliteit worden toegekend aan de kinderen? Lees meer op JustFamNat.

  • Advies 4/2020: Het kind X is in oktober 2012 geboren in België uit ouders van Oezbeekse nationaliteit. De ouders zijn in oktober 2010 in België aangekomen en hebben onmiddellijk een asielaanvraag ingediend om erkend te worden als vluchteling. Deze aanvraag werd afgewezen in 2011. Daarna hebben ze een nieuwe asielaanvraag ingediend die zich ook uitstrekt tot het kind, en die nu nog lopende is. Kan de Belgische nationaliteit worden toegekend aan het kind? Lees meer op JustFamNat.

  • Advies 5/2020: De heer X, van oorsprong Egyptenaar en zelf in Egypte geboren, wordt in 2010 Belg. Niet veel later keert hij terug naar Egypte om er in 2011 te huwen met een vrouw met wie hij in september 2012 in Egypte een zoon kreeg. Hij blijft gedurende deze gebeurtenissen nog altijd ingeschreven in een Belgische gemeente waar hij zijn hoofdverblijfplaats heeft. De toekenning van de Belgische nationaliteit conform Artikel 8, §1, 2°, b) WBN, te weten de situatie waarbij een kind dat in het buitenland wordt geboren van een Belg die zelf in het buitenland is geboren, dient te gebeuren middels een verklaring waarbij de akte van nationaliteit van de belanghebbende wordt opgesteld. Deze verklaring dient te worden afgelegd binnen vijf jaar na de geboorte van het betrokken kind, en dit, zoals uitdrukkelijk vermeld in Art. 22, §4 WBN, moet worden gedaan bij de stad of gemeente, of desgevallend de Belgische consulaire post in het buitenland, waar de verklaarder zijn hoofdverblijfplaats heeft. Het kind heeft inmiddels de volle leeftijd van zeven jaar bereikt zonder dat een verklaring tot toekenning van de Belgische nationaliteit werd afgelegd voor de vijfde verjaardag, zoals voorzien in Artikel 8, §1, 2°, b) WBN. Wat kan nog worden gedaan om het kind de Belgische nationaliteit te kunnen toekennen nu de termijn om de verklaring af te leggen verlopen is? Lees meer op JustFamNat.

De volledige adviezen kunnen teruggevonden worden op het platform JustFamNat.be dat enkel toegankelijk is voor ambtenaren en beambten burgerlijke stand. Als u nog geen toegang heeft, kan u zich nog steeds aanmelden via deze link.