Vernieuwing algemene toegang van gemeenten tot Rijksregister

Sinds de omvorming van de Privacycommisie in de Gegevensbeschermingsautoriteit en de afschaffing van de sectorale comités van de Privacycommissie, is de minister van Binnenlandse Zaken verantwoordelijk voor het verlenen van een machtiging tot raadpleging van het Rijksregister.

Bij beraadslaging 036/20 krijgt elke gemeente toegang tot de gegevens van het Rijksregister betreffende alle personen die ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters, het vreemdelingenregister, het wachtregister en de consulaire registers, zelfs indien de burger nooit op haar grondgebied verbleven heeft, voor zover deze toegang noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van gemeentelijk belang of intern beheer.

Deze toegang werd voordien geregeld door beraadslaging nr. 12/013 van het sectoraal comité van het Rijksregister. De gemeenten dienen geen schriftelijke en ondertekende verbintenis meer te sturen naar de diensten van het Rijksregister. Alle gemeenten treden automatisch toe tot deze nieuwe beraadslaging.