Inspectie bevolkingsregisters

Overeenkomstig artikel 22 van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister, voeren de diensten van de FOD Binnenlandse Zaken regelmatig controles uit in de gemeenten met betrekking tot het correct bijhouden van de bevolkingsregisters waarbij ze met name nagaan of de procedures nageleefd worden en of de informatiegegevens uit het Rijksregister bijgewerkt worden. Tijdens deze inspecties geven de diensten bijkomende uitleg. Na deze inspecties wordt een verslag met opmerkingen verstuurd naar het college van burgemeester en schepenen.

Na een analyse van de inspectieverslagen van de bevolkingsregisters gedurende de laatste twee jaar, komen drie vaakst voorkomende verbeterpunten naar voren in de verslagen, namelijk: 1. de verplichte notificatie van de gemeentelijke beslissingen betreffende de bepaling van de hoofdverblijfplaats. 2. de kwaliteit van de onderzoeksrapporten van de politie. 3. de opvolging en de annulering van identiteitskaarten.

In de omzendbrief van 27 augustus 2020 worden deze punten verder toegelicht.

Sinds maart 2020, tijdens de piek van de corona-epidemie, werden de inspecties van de bevolkingsregisters tijdelijk opgeheven. Vanaf september 2020 zullen ze opnieuw plaatsvinden. De FOD Binnenlandse Zaken dankt de gemeentebesturen alvast voor de goede manier waarop hun diensten ontvangen worden.