Legalisatie beëdigde vertalingen

Sinds 1 januari 2021 staan de rechtbanken niet langer in voor de legalisatie van de handtekening van beëdigde vertalers. Elk verzoek tot legalisatie diende te worden gericht aan de FOD Justitie.

De FOD Justitie laat weten dat vanaf 1 maart 2021 deze richtlijn wijzigt. Beëdigde vertalers die in het bezit zijn van hun officiële stempel, kunnen vanaf 1 maart 2021, door het aanbrengen van deze officiële stempel op hun vertalingen, deze documenten zonder meer zelf legaliseren wanneer zij bestemd zijn om in België te worden gebruikt.

De vertalingen moeten eindigen met de volgende informatie, in de aangegeven volgorde:
1. de woorden "Voor eensluidende vertaling ne varietur van het … naar het … Gedaan te ..., de ....";
2. gevolgd door uw identificatienummer (nummer beginnend met VTI ......);
3. gevolgd door uw handtekening;
4. gevolgd door uw achternaam - voornaam;
5. gevolgd door uw titel: beëdigd vertaler, of beëdigd vertaler-tolk;
6. gevolgd door het officiële stempel.

Het model van officiële stempel werd gepubliceerd het Koninklijk besluit van 8 mei 2020 tot vaststelling van het model van de legitimatiekaart uitgereikt aan personen opgenomen in het nationaal register voor gerechtsdeskundigen en voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers tolken en van de officiële stempel voor de beëdigd vertalers en vertalers-tolken, opgenomen in het nationaal register (Staatsblad, 19 mei 2020).

Voor de beëdigde vertalers personen die nog niet in het bezit zijn van deze stempel, alsmede voor vertalingen die bestemd zijn voor gebruik in het buitenland, blijft de FOD Justitie bevoegd:
- Indien de vertaler in het bezit is van het officiële stempel en de vertaling is bestemd voor het buitenland is de dienst Legalisaties van de FOD Justitie, Waterloolaan 115, 1000 Brussel bevoegd. Men kan terecht aan het loket van deze dienst op dinsdag en donderdag van 9 tot 12 uur of de documenten - indien het niet mogelijk is naar het loket te komen - per post versturen.
- Voor vertalers die nog geen officiële stempel hebben (en dit voor alle vertalingen bestemd zowel voor het buitenland als voor België) moeten de documenten nog steeds per post verstuurd worden naar de FOD Justitie, Nationaal Register van beëdigde vertalers en tolken (legalisatie), Waterloolaan 80, 1000 Brussel of worden afgegeven op hetzelfde adres, bij het onthaal van het gebouw, in een daarvoor bestemde doos onder gesloten enveloppe.
Bij de legalisatieaanvragen per post moet altijd een naar behoren gefrankeerde omslag met retouradres worden gevoegd.

De beëdigde vertalers werden door de FOD Justitie op de hoogte gebracht van deze instructies, die bevestigd werden in een Omzendbrief van 1 maart 2021 verschenen in het Staatsblad van 23 maart 2021.