Nieuw adres voor wilsverklaringen euthanasie

De FOD Volksgezondheid verhuisde op 1 maart 2021.

Voortaan moet de briefwisseling in verband met de wilsverklaringen euthanasie worden verstuurd naar:
FOD Volksgezondheid
Cel Organen, Embryo's en Bio-ethiek
DG Gezondheidszorg - 10de verdieping
Galileelaan 5/2
1210 BRUSSEL

De FOD Volksgezondheid maakt van de gelegenheid gebruik de gemeenten te wijzen op enkele verduidelijkingen over de wilsverklaringen voor donatie van menselijk materiaal en de wilsverklaringen inzake euthanasie.

Voorafgaande verklaringen inzake donatie van menselijk lichaamsmateriaal
Vanaf 1 juli 2020 zijn nieuwe regels voor de registratie van de wil om menselijk lichaamsmateriaal na overlijden te doneren van kracht geworden (zie het VLAVABBS-nieuwsbericht hierover). Vandaag registreren de gemeenten de verklaringen rechtstreeks en uitsluitend in de applicatie "Verklaring donatie menselijk lichaamsmateriaal" via de portaalsite van de Sociale Zekerheid met behulp van de identiteitskaart van de gemeenteambtenaar.
Na bevestiging van de registratie maakt de applicatie automatisch een ontvangstbewijs aan in pdf-formaat. Dit ontvangstbewijs moet worden afgedrukt en ondertekend door de gemeenteambtenaar die de registratie heeft uitgevoerd. Vervolgens wordt het overhandigd aan de aangever of zijn vertegenwoordiger. Het origineel van het formulier moet dus NIET meer naar de FOD Volksgezondheid worden gestuurd zoals vroeger, maar rechtstreeks overhandigd aan de burger.

Voorafgaande verklaringen inzake euthanasie
Naar aanleiding van de wijziging van de euthanasiewet hebben wilsverklaringen inzake euthanasie die vanaf 2 april 2020 worden geregistreerd een onbeperkte geldigheidsduur (zie het VLAVABBS-Nieuwsbericht hierover). De FOD krijgt berichten van burgers of gemeenten die vaststelden dat in het ontvangstbewijs van de wilsverklaring nog steeds een vervaldatum wordt vermeld.

Concreet kan met de toepassing een wilsverklaring inzake euthanasie worden geregistreerd voor vier situaties:
- Registratie van een nieuwe wilsverklaring: te gebruiken voor mensen die nog niet eerder een wilsverklaring lieten registreren of van wie de vorige wilsverklaring vervallen is; de nieuwe verklaring zal steeds onbeperkt geldig zijn.
- Herbevestiging van een wilsverklaring die werd opgesteld: te gebruiken om de eerder geregistreerde wilsverklaring (voor 2 april 2020) te verlengen waaraan nog een vervaldatum is gekoppeld; ook hier zal de nieuwe verklaring onbeperkt geldig zijn.
- Herziening van een wilsverklaring die werd opgesteld: hiermee kunnen bepaalde elementen in een oude verklaring worden aangepast (bv. vertrouwenspersoon toevoegen of schrappen); als de oude verklaring dateert van voor 2 april 2020 heeft ze een beperkte geldigheidsduur van 5 jaar en zal die vervaldatum niet worden gewijzigd door de "revisie". Die wilsverklaring behoudt dus een beperkte geldigheidsduur. Als het daarentegen een revisie betreft van een verklaring die werd geregistreerd na 2 april 2020 zal de geldigheidsduur onbeperkt zijn.
- Intrekken van een wilsverklaring die werd opgesteld: het betreft het annuleren van een vorige verklaring.

Het is dus ontzettend belangrijk om ook op het door de burger ingevulde formulier aan te geven of het over een nieuwe wilsverklaring, een herbevestiging, een revisie of een intrekking gaat door die keuze aan te vinken in de rubriek "Voorwerp van de wilsverklaring" bij punt A. Als daar geen keuze werd gemaakt, is de FOD genoodzaakt om de wilsverklaring aan de gemeente terug te bezorgen wat een aanzienlijke vertraging veroorzaakt in de verwerking van de gegevens.

Contactadressen met de diensten: Donatie van menselijk lichaamsmateriaal en Euthanasie.