Wet termijnen Justitie

In het Belgisch Staatsblad van 24 december 2020 verscheen de wet van 20 december 2020 houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake Justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19. Voor ons werkterrein springt de verlenging van de wettelijke termijnen voor de parketten in dossiers schijnrelaties, frauduleuze erkenningen en nationaliteitsverklaringen in het oog (artikel 53), waarvan de inwerkingtreding op datum publicatie werd bepaald. Indien de termijn start tussen datum inwerkingtreding van de wet en 31 maart 2021 worden er standaard 2 maanden van rechtswege toegevoegd ten behoeve van het parket. Indien de termijn afloopt tussen datum inwerking van de wet en 31 maart 2021 wordt er standaard 1 maand van rechtswege toegevoegd ten behoeve van het parket.

Bij KB van 29 maart 2021 (Belgisch Staatsblad 31 maart 2021) werd de duurtijd van deze maatregelen verlengd tot en met 30 juni 2021 (ook voor de verlenging van de termijnen voor de procureur des Konings om advies uit te brengen in het kader van schijnsituaties en nationaliteitsverwerving). Dit wil zeggen indien de termijn start tussen 24 december 2020 en 30 juni 2021 er standaard 2 maanden van rechtswege wordt toegevoegd. Indien de termijn afloopt tussen 24 december 2020 en 30 juni 2021 wordt er standaard 1 maand van rechtswege toegevoegd ten behoeve van het parket.

Er moet zeker goed opgelet worden bij het opmaken van de akten van nationaliteit: mogelijks is de termijn in een dossier verlengd en kan er niet overgaan worden tot een ambtshalve opmaak.