Nieuwe structuur voor het referentieadres

Alle personen die op een referentieadres zijn ingeschreven, zijn momenteel allemaal opgenomen in het Rijksregister onder één enkel informatietype 024, waardoor het voor de betrokken instanties in de praktijk niet gemakkelijk is om de naleving van de voorwaarden voor het behoud van een referentieadres op te volgen en de betrokken personen in de bevolkingsregisters te beheren

Om een betrouwbare globale inschatting te bekomen van het aantal daklozen in België en een doeltreffende strategie uit te werken voor de bestrijding van dakloosheid, hebben de FOD Binnenlandse Zaken en de POD Maatschappelijke Integratie beslist om de verschillende mogelijke soorten referentieadressen geregistreerd in de bevolkingsregisters en in het Rijksregister op te nemen volgens de geldende wetgeving en onder de vorm van specifieke codes, in navolging van wat reeds bestaat voor de verschillende categorieën van personen die als tijdelijk afwezig kunnen worden ingeschreven.

Daartoe werd dus een nieuwe structuur voor het IT024 (referentieadres) in het Rijksregister ontwikkeld, die kan geraadpleegd worden op de website van het Rijksregister (“IT024”). De omzendbrief kan eveneens worden geraadpleegd op de website van de algemene directie Instellingen en bevolking («Bevolking» – «Reglementering» – «Omzendbrieven»).