Uitrol nieuwe Kids-ID

Het nieuwe model van Kids-ID wordt vanaf 17 mei 2021 - na een pilootfase - veralgemeend uitgereikt voor alle nieuwe aanvragen vanaf die datum.

De procedure voor het aanvragen van een Kids-ID wijzigt niet. De nieuwe Kids-ID bevat, naast een contactchip en tweedimensionale barcode ook een contactloze chip. Het activatieproces zal starten met een controle van de gegevens van de RFID-chip. Dit betekent dat het loket waar u een vernieuwde Kids-ID aflevert, dient uitgerust te zijn met een ARH-toestel. Omdat een Kids-ID geen vingerafdrukken bevat zal geen matching moeten gebeuren. De prijs (6,60 euro, exclusief gemeentetaks) en leveringstermijn (3 weken) blijven identiek.

De voornaamste aangebrachte wijzigingen hebben betrekking op de lay-out van de kaart. De lay-out komt nu bijna volledig overeen met die van de nieuwe eID die begin 2020 al vernieuwd werd. Ook de beveiliging van de kaart werd verbeterd.

Deze nieuwe Kids-ID beoogt:
- door het vernieuwde design vervalsing van de kaart te bemoeilijken;
- alle vermeldingen op de kaart in overeenstemming te brengen met de ICAO-vereisten (International Civil Aviation Organization). Ter herinnering: deze internationale normen op het gebied van de internationale burgerluchtvaart hebben tot doel uniforme normen en praktijken in te voeren voor alle reisdocumenten, inclusief het formaat en de kenmerken van reisdocumenten;
- een contactloze RFID-chip te integreren om de kaart nog beter te kunnen gebruiken als een veilig en universeel reisdocument.

Net als de nieuwe eID bevat de nieuwe Kids-ID, naast de contactchip een contactloze RFID-chip en een tweedimensionale barcode. De foto bevindt zich nu eveneens aan de linkerkant. Op de achterzijde van de kaart vind je een geperforeerde afbeelding van de foto. De handtekening van de gemeenteambtenaar die de kaart uitreikt, wordt niet langer opgenomen. De geboorteplaats wordt uitsluitend vermeld op de contactchip. Het kaartnummer van deze nieuwe kaarten begint met 615. Een Kids-ID bevat geen vingerafdrukken. Het koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de verschillende identiteitsdocumenten voor kinderen onder de twaalf jaar gaat in die zin worden aangepast en zal eerstdaags worden bekendgemaakt.

De procedure voor het aanvragen van een Kids-ID wijzigt niet. Het activatieproces van de nieuwe Kids-ID zal starten met een controle van de gegevens van de RFID-chip. De prijs en de leveringstermijn blijven onveranderd. Het huidige model van Kids-ID blijft geldig, ten minste tot het einde van de geldigheidsperiode tenzij het document wordt gestolen of verloren geraakt of om een andere reden moet worden vervangen zoals een niet gelijkende foto, verandering van naam, …

De Kids-ID werd gelanceerd in maart 2009. Jaarlijks worden er tussen de 380.000 à 390.000 Kids-ID’s uitgereikt. Het blijft belangrijk de burger te sensibiliseren opdat de Kids-ID tijdig aangevraagd wordt. De FOD Binnenlandse Zaken blijft de gemeenten ondersteunen in hun communicatie naar de burger. Eind mei ontvangen de gemeenten daarom nieuwe affiches en afbeeldingen in dezelfde stijl als die van de eID-campagne om te gebruiken op website, infoblad, nieuwsbrief, infoborden, ...

Meer info over de nieuwe kids-ID: nieuwe gecoördineerde versie van 20 april 2021 van de Algemene Onderrichtingen betreffende de Kids-ID en de aangepaste FAQ Kids-ID kunnen worden geraadpleegd op de website (Deel Identiteitsdocumenten>Kids-ID).