Bijwerking onderrichtingen identiteitskaarten

De gecoördineerde versie van 1 september 2020 van de Algemene Onderrichtingen betreffende de elektronische identiteitskaart van Belg (eID) werd bijgewerkt, voornamelijk naar aanleiding van:
• de mogelijkheid voor alle Belgische gemeenten om, vanaf eind april 2021, een identiteitskaart zonder vingerafdrukken uit te reiken met een geldigheidsduur die beperkt is tot twaalf maanden, wanneer er, wegens een fysieke handicap of ziekte, tijdelijk van geen enkele vinger van de persoon een afdruk kan worden gemaakt (zie het apart VLAVABBS-nieuwsbericht hierover)
• de overgang naar de nieuwe contactchip (v1.8) van de nieuwe eID, waarvoor de installatie van 2 Belpic-toepassingen (V30 en 2.0) vereist is (zie het apart VLAVABBS-nieuwsbericht hierover).

De nieuwe contactchip vereist de installatie van Belpic v30 en Belpic 2.0 inclusief de eID Middleware v5.0.17 (wat afgerond diende te zijn op 15 mei 2021). De implementatie van de nieuwe contactchip kan niet op de lange baan worden geschoven. Het is daarom uitermate belangrijk dat de gemeenten die de installatie van de software nog niet afgerond hebben, dat zo snel mogelijk doen. Zij dienen de FOD Binnenlandse Zaken via de regionale delegaties op de hoogte te brengen wanneer de installaties afgerond zijn.

Voor de reeds geactiveerde eID's met de applet 1.8 moeten de codes niet opnieuw afgedrukt worden. Via een 27-opvraging kan u zelf zien of het over een kaart met contactchip 1.8 gaat. In dat geval is het niet langer nodig als blijkt dat de burger zijn/haar PIN-code vergeten is, om een herdruk van codes aan te vragen, ten minste van zodra de kaart in situatie “actief” staat. Belpic zal een nieuwe PIN-code genereren die de burger vervolgens zal moeten veranderen (zie Belpic-handleiding voor de gedetailleerde procedure). Ook voor bepaalde acties in Belpic op niveau van de certificaten zal voor dergelijke kaarten de PUK-code niet langer nodig zijn bv. bij de adreswijzigingen. Bovendien zal bij activatie de kaartlezer de melding “PIN?” weergeven in plaats van “PUK?”.

Ook de burger dient over de recentste middleware en viewer te beschikken om met zijn nieuwe kaart met nieuwe contactchip te kunnen werken. Naast een waarschuwing op de websites van de federale overheidsdiensten, raadt de FOD Binnenlandse Zaken de gemeenten aan om de burger maximaal te informeren dat hij/zij steeds over de recentste Middleware dient te beschikken. Dit was reeds belangrijk in het verleden, maar met de introductie van de nieuwe contact chip is dit nog belangrijker geworden. Dit kan bv. mondeling of met een flyer bij het afleveren van de kaart, via berichten op schermen in de wachtzaal of meldingen op de website van de gemeente.

Om de nieuwe functionaliteiten van Belpic 2.0 en Belpic V20 te kunnen gebruiken, moeten de toegangsrechten tot de diensten van het Rijksregister worden gewijzigd:
• voor Belpic: de gemeenteambtenaren moeten beschikken over de transactie PRB waarmee de veiligheid (Reset) van contactchips op kaarten die vóór 4 juli 2016 zijn aangemaakt, kan worden versterkt. De Belpic-transactie “PRB” moet dus worden aangevinkt. Het Rijksregister heeft deze transactie automatisch geselecteerd voor alle gemeenteambtenaren die reeds toegang hadden tot de Belpic-applicatie
• voor het Rijksregister: de XML-transacties: XBE, XBF, XBK en XTI, moeten aangevinkt zijn om Belpic 2.0 te kunnen gebruiken. Ook hier werden deze transacties automatisch aangevinkt voor alle gemeenteambtenaren die toegang hebben tot het Rijksregister. Alleen ambtenaren die zijn opgenomen in de gebruikerslijst van de Belpic-applicatie toegang hebben tot Belpic 2.0
• via RRNAdmin kunnen in de toekomst dan de rechten toegevoegd, gewijzigd of verwijderd worden voor de gebruikers in uw gemeente voor Belpic, Rijksregister en DABS. Er moet één persoon wordt aangewezen die verantwoordelijk is voor het toegangsbeheer. Indien dat nog niet het geval is moet de informatie betreffende deze persoon aan het Rijksregister worden bezorgd via een formulier dat beschikbaar is de website van het Rijksregister (Luik Z). Als u moeilijkheden bij het gebruik van RRNAdmin, kan het Rijksregister de wijzigingen voor u aanbrengen via het luik C. Het is belangrijk dat de aangewezen ambtenaren worden betrokken bij het dagelijks beheer van de diensten die deze toegangen nodig hebben. Aan de hand van deze applicatie kan u immers zelf in real time de machtigingen van uw personeelsleden beheren.