Wet inzake vermelding burgerlijke staat op administratieve akten

Op 11 juli 2019 werd de wet van 2 mei 2019 betreffende de verandering van de vermelding “uit de echt gescheiden” en “weduwnaar/weduwe” in de administratieve akten gepubliceerd.

Volgens deze wet legt de Koning een lijst vast met alle administratieve akten waar de diensten die toegang hebben tot het Rijksregister van de natuurlijke personen of tot de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid de burgerlijke staat op moeten vermelden.

De lijst maakt bovendien ook een opdeling tussen de documenten waar de termen “uit de echt gescheiden” of “weduwnaar/weduwe” verplicht moeten opgenomen worden en waar dat niet verplicht is. Op de documenten waar deze vermelding niet verplicht is, kan de betrokkene ervoor kiezen om de term “ongehuwd” te laten opnemen.

Het Koninklijk Besluit dat deze lijst moet vastleggen, is er vandaag nog niet. Daarom kan je als gemeente niet ingaan op verzoeken van burgers om zich te laten registreren als “ongehuwd”. Omdat onze vereniging recent tamelijk veel vragen over de (niet-)toepassing van deze wet krijgt, publiceerden we dit bericht. Uiteraard houden we de gemeenten verder op de hoogte.