Wijziging administratieve procedure registratie wilsverklaring inzake euthanasie

Vanaf 5 februari 2022 wijzigt het koninklijk besluit van 23 december 2021 de administratieve procedure voor de registratie van de wilsverklaring inzake euthanasie.

Dit verandert vanaf die datum concreet:
- de wilsverklaring moet niet langer telkens binnen de vijf jaar worden herbevestigd om geldig te zijn (dit is louter een bevestiging in het KB van de regeling die al geldt sinds 2 april 2020, zie ons nieuwsbericht van destijds hierover);
- de gemeente moet bij een aangifte van een wilsverklaring inzake euthanasie geen papieren wilsverklaring meer versturen naar de FOD Volksgezondheid en de FOD Volksgezondheid zal logischerwijze geen ontvangstbewijs daarvan meer naar de gemeente versturen;
- de ambtenaar van de burgerlijke stand geeft degene die de aangifte deed een ontvangstbevestiging op papier met daarop: de in de gegevensbank opgeslagen gegevens, de identiteit van de verantwoordelijke voor de verwerking, de verwerkingsmethode, de doeleinden van de verwerking, het bestaan van een recht van toegang en rectificatie, de bestemmelingen van deze gegevens, de vermelding van de rechtsgrondslag voor de registratie met name artikel 6.1.e van de Algemene Verordening inzake gegevensbescherming nr. 2016/679 (deze ontvangstbevestiging met de vermelde gegevens wordt gegenereerd door de toepassing van de FOD Volksgezondheid);
- het gemeentebestuur geeft naast de ontvangstbevestiging ook de schriftelijke verklaring waarop de registratie is gebaseerd terug mee aan de aangever.

Het koninklijk besluit van 23 december 2021 kan je hier terugvinden en wijzigt de regeling eerder opgenomen in de volgende KB’s:
- het KB van 2 april 2003 houdende vaststelling van de wijze waarop de wilsverklaring inzake euthanasie wordt opgesteld, herbevestigd, herzien of ingetrokken;
- het KB van 27 april 2007 tot regeling van de wijze waarop de wilsverklaring inzake euthanasie wordt geregistreerd en via de diensten van het Rijksregister aan de betrokken artsen wordt meegedeeld.