Procedure gezinshereniging met een vreemdeling die tijdelijke bescherming geniet

Gezinsleden van een vreemdeling die de tijdelijke bescherming geniet kunnen een aanvraag gezinshereniging doen op basis van artikel 57/34 van de Vreemdelingenwet.

Er werd door de DVZ een procedure uitgewerkt, in afwachting van een koninklijk besluit, om een verblijfsaanvraag op deze basis in te dienen. U vindt deze procedure uitgelegd op de Gemcom website. De gemeente dient de aanvraag in ontvangst te nemen en te waken over de volledigheid, ze kan echter geen onontvankelijke beslissing nemen als het dossier niet volledig is. De ontvankelijke beslissing en de beslissing ten gronde komt de DVZ toe.

Indien het dossier volledig is, overhandigt de gemeente een eenvoudig ontvangstbewijs aan de aanvrager en stuurt het dossier voor beslissing naar de Dienst Vreemdelingenzaken. Indien het dossier onvolledig is, wordt de aanvrager geïnformeerd over de ontbrekende documenten. De algemene regel is dat er geen dossier wordt aanvaard dat niet op zijn minst de volgende zaken bevat:
1. voor de leden van het kerngezin: de belangrijkste documenten (identiteitsbewijs en bewijs van de familieband);
2. voor de naaste familieleden: de belangrijkste documenten (identiteitsbewijs en bewijs van de familieband) + het bewijs van een wettelijk en effectief verblijf in Oekraïne op 24/02/2022.

Indien deze documenten worden voorgelegd stuurt de gemeente het dossier naar de Dienst Vreemdelingenzaken op dit speciaal mailadres. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de bevoegde dienst GH verblijf 10.