De inschrijving van Oekraïners

De FOD Binnenlandse Zaken herinnert in een nota van 30 november 2022 de gemeenten aan de algemene principes die moeten toegepast worden voor de inschrijving van de Oekraïense bevolking in de bevolkingsregisters.

Oekraïense onderdanen met een attest van tijdelijke bescherming worden ingeschreven in het vreemdelingenregister van de gemeente waar zij hun effectieve hoofdverblijfplaats hebben in een particuliere of openbare woning, na een positief verblijfplaatsonderzoek, volgens de algemene regels betreffende de inschrijving in de bevolkingsregisters zoals voorgeschreven door de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister.

De toewijzing van een referentieadres bij het OCMW wordt strikt beperkt door de regelgeving. Als uit het sociaal onderzoek van het OCMW blijkt dat er geen objectieve redenen zijn tegen een normale inschrijving in de bevolkingsregisters, wordt het referentieadres niet toegekend.

Tot slot heeft de Dienst Vreemdelingenzaken de gemeenten op 16 november 2022 eveneens in kennis gesteld van de verlenging van het statuut van de tijdelijke bescherming met één jaar, tot en met 4 maart 2024. Er moet worden verwezen naar de door de Dienst Vreemdelingenzaken voorgeschreven procedures met betrekking tot de vernieuwing van de A-kaart voor de personen onder het statuut van de tijdelijke bescherming.