Nieuwe applicatie voor wilsverklaringen euthanasie: ODEA

Vanaf 13 december 2022 vervangt een nieuwe toepassing, met de naam ODEA (Online Declaration of Euthanasia Agreement), definitief de oude toepassing voor de registratie, wijziging of intrekking van de wilsverklaringen inzake euthanasie.

De nieuwe toepassing is beschikbaar op de website van de Sociale Zekerheid. Een gebruikershandleiding is ter beschikking. In het kader van de bescherming van de persoonsgegevens van de burgers zal het in de nieuwe toepassing niet langer mogelijk of toegestaan zijn de gegevens van de twee getuigen in te voeren.

Opgelet: er wijzigt niets op wettelijk vlak. De ambtenaar van de burgerlijke stand moet nog steeds het volgende controleren:
- De identiteit van de persoon die de wilsverklaring ter registratie voorlegt, of de herbevestiging, de herziening of de intrekking van die wilsverklaring;
- De aanwezigheid van de handtekeningen van de twee getuigen op het document van de wilsverklaring;
- De datum van ondertekening;
- Het ontbreken van een materieel belang voor ten minste een van de twee getuigen bij het overlijden van degene die de verklaring aflegt;
- Ook moet de ambtenaar nagaan of het document van wilsverklaring dat wordt overhandigd wel degelijk in overeenstemming is met het model dat als bijlage bij het koninklijk besluit werd gevoegd.

De FOD Volksgezondheid herinnert de gemeenten eraan dat sinds 5 februari 2022 de originele formulieren en ontvangstbevestigingen niet meer naar de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu moeten worden gestuurd. Het formulier met de wilsverklaring moet na registratie ervan aan degene die de verklaring aflegt worden teruggegeven. Elk formulier dat naar ons wordt gestuurd, wordt naar u teruggestuurd met het verzoek het aan de persoon die de verklaring heeft afgelegd te bezorgen.

De FOD maakt van de gelegenheid gebruik om de gemeenten ook te herinneren aan de geldigheidsduur van de wilsverklaringen inzake euthanasie:
- Elke nieuwe verklaring die vóór 2 april 2020 werd afgelegd, is 5 jaar geldig;
- Elke nieuwe verklaring die na 2 april 2020 werd afgelegd, is onbeperkt geldig;
- De herziening van een verklaring die werd afgelegd vóór 2 april 2020 wijzigt de initiële geldigheidsduur ervan niet.

Bij vragen kunt u contact opnemen met de FOD Volksgezondheid op dit mailadres. Algemene informatie voor burgers over de wilsverklaring euthanasie vind je op de website van de FOD Volksgezondheid.

Belangrijk: om toegang te krijgen tot deze nieuwe toepassing moet eerst toegang worden aangevraagd bij uw lokale beheerder. Het gaat om dezelfde procedure als voor orgaandonatie via de applicatie RMA van BOSA (toewijzing van de rol aan agenten).