Nieuwe adviezen op JustFamNat

Op JustFamNat.be – het platform van de FOD Justitie om adviezen inzake familierecht, burgerlijke stand en nationaliteit te verspreiden – werden een aantal nieuwe adviezen gepubliceerd:

  • Advies 06/2022 over de vaststelling van de naam en de daaropvolgende aanvraag tot naamsverandering, de voorwaarden voor een naamsverandering en het informeren van de burger door de ambtenaar van de burgerlijke stand. De bedoeling van het advies is de ambtenaren van de burgerlijke stand erop te wijzen dat burgers mogen geïnformeerd worden van de bij wet georganiseerde procedure tot naamsverandering bij de FOD Justitie, maar dat die niet mag worden voorgesteld als een eenvoudige manier om een naam te dragen of toe te kennen die bij de opmaak van een akte van de burgerlijke stand niet is toegestaan krachtens het toepasselijke recht. Burgers vinden alle informatie via de website van de FOD Justitie;
  • Advies 01/2023 over het juridisch statuut van de dienst Nationaliteit van de FOD Justitie, de bevoegdheden van de Centrale Autoriteit inzake nationaliteit tot uitbrengen van niet-bindende adviezen en de bevoegdheden van de Procureur des Konings;
  • Advies 02/2023 over de CIEC-uittreksels afgeleverd door de Turkse autoriteiten, die betreuren dat de CIEC-uittreksels niet door alle gemeenten worden aanvaard, hoewel in sommige gevallen een uittreksel uit een akte van de burgerlijke stand volstaat (bv. huwelijk) en in die gevallen de gemeenten de CIEC-uittreksels moeten aanvaarden;
  • Advies 03/2023 over de problematiek welke vervangende documenten kunnen worden bezorgd wanneer burgers om diverse redenen (oorlog, plundering, erkende vluchtelingen, onmogelijkheid naar het land van herkomst te gaan, enz.) een akte van de burgerlijke stand niet kunnen verstrekken.

De volledige adviezen kunnen teruggevonden worden op het platform JustFamNat.be dat enkel toegankelijk is voor ambtenaren en beambten burgerlijke stand. Als u nog geen toegang heeft, kan u zich nog steeds aanmelden via deze link.