Meemoederschap en afstamming op verklaring

Het Rijksregister publiceerde op 26 januari 2023 een nieuwe nota betreffende de onderrichtingen voor het bijwerken van de afstamming (IT110/114) en meer bepaald over het meemoederschap en de afstamming op verklaring.

Om Statbel toe te laten correcte geboortestatistieken op te maken door de gegevens van de geboortestatistiek te verrijken met de gegevens uit het Rijksregister, is het nodig de bijwerkingsstructuur in geval van meemoederschap te herzien. Voortaan moet de “natuurlijke” of “biologische” moeder (bedoeld wordt de persoon die van het kind bevalt en als dusdanig als moeder in de geboorteakte wordt opgenomen) op de eerste plaats in de bijwerkingsstructuur worden gezet. De moeder die bevallen is kon zich tot nu toe op de plaats van de 1ste of de 2de ouder bevinden.

Inzake de afstamming op verklaring voor Oekraïense burgers werd vorig jaar beslist (zie de Omzendbrief van 9 maart 2022 en aanvulling verspreid op 29 maart 2022 in het IT110/114 een nieuwe code te creëren “afstamming op verklaring: kind van … en …” om reden dat Oekraïense geboorteakten gezien de omstandigheden niet geapostilleerd konden worden. De nieuwe codes (40 voor een informatiedatum voor 6 juni 1987 en 41 voor een informatiedatum na die datum) zijn inmiddels operationeel (nadat dit eerder reeds gebeurde voor de burgerlijke staat op verklaring). Burgerzaken Vlaanderen herhaalt de bedenking of deze nieuwe codes echt noodzakelijk zijn, of de registraties ondertekend en bijgehouden moeten worden door de gemeenten en welke de concrete rechtsgevolgen van een dergelijke registratie zijn (geen?). We kunnen daar bovendien aan toevoegen dat voor andere ontheemden dan Oekraïners de afstamming op verklaring niet voorzien is en het probleem van het niet meer verkrijgen van de Apostille (wanneer men wel over de akten beschikt) zich momenteel niet meer lijkt te stellen.