Gentlemen’s agreement FOD Binnenlandse en Buitenlandse Zaken

Het gentlemen’s agreement tussen de FOD Binnenlandse Zaken – Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken en Algemene Directie Identiteit en Burgerzaken – en de FOD Buitenlandse Zaken over de inschrijving van de familieleden in de zin van artikel 40ter. § 1 of artikel 40ter. § 2 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, en van de personen bedoeld in de punten 7 en 8 van artikel 18 van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister, werd bijgewerkt en vergemakkelijkt.

Dit akkoord is van toepassing op de familieleden (Belgen, onderdanen van een EU-lidstaat, een met de EU geassocieerd land of van een derde) van de volgende personen, op voorwaarde dat ze niet werden afgevoerd uit de bevolkingsregisters van hun gemeente:
- De federale, gewestelijke en gemeenschapsambtenaren die een functie opnemen op een Belgische diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging in het buitenland, op voorwaarde dat zij een hiërarchische band hebben met het posthoofd en dat zij ingeschreven worden op de diplomatieke lijst van de voornoemde vertegenwoordiging (artikel 18, § 3, 7° van het KB van 16 juli 1992)
- De personen die op coöperatieopdracht gestuurd worden door verenigingen die erkend zijn door de Directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, voor de duur van hun coöperatieopdracht (artikel 18, § 3, 8° van het KB van 16 juli 1992).

Het hoofd van de consulaire beroepspost levert een attest van gezamenlijke vestiging af voor de gemeenten op basis waarvan de hoofdverblijfplaats in België kan behouden blijven of een inschrijving op referentieadres mogelijk is.

Indien het familielid houder is van een visum D met vermelding B20 en zich aanmeldt bij de gemeente, wordt hij of zij ingeschreven in het vreemdelingenregister op voorlegging van het attest gezamenlijke vestiging en ontvangt hij of zij een F-kaart. Indien het familielid is vrijgesteld van de visumplicht voor een verblijf van korter dan 90 dagen of toegang heeft tot het grondgebied met een visum type C, wordt een aanvraag gezinshereniging gericht aan DVZ. Bij positief resultaat volgt de inschrijving in het vreemdelingenregister en de overhandiging van de F-kaart.

De volledige informatie kan worden teruggevonden in de omzendbrief van 9 maart 2023.