Registratie jonge Belgen en Europese burgers voor de Europese verkiezingen

De minister van Binnenlandse Zaken schreef de gemeenten aan over de inschrijving van jonge Belgen (van 16 tot 18 jaar) en burgers uit de lidstaten van de Europese Unie die in België verblijven (eveneens vanaf 16 jaar) als kiezers voor de verkiezing van het Europees Parlement in 2024. De gemeentebesturen zullen deze burgers dienen in te schrijven als kiezers voor 1 maart 2024 of voor 1 april 2024 naargelang de verkiezing in mei of juni 2024 plaatsvindt.

De minister vraagt om voor de inschrijving het gebruik van de website www.inschrijving.verkiezingen.fgov.be (waar de burgers zich zullen moeten authentificeren met hun elektronisch identiteitsdocument of een itsme-account) aan te moedigen. De burgers kunnen echter ook een “papieren” formulier bij het gemeentebestuur indienen.

Er werd een specifieke website ontwikkeld, namelijk www.europeanelections.belgium.be, om de Europese onderdanen alle nodige informatie te geven over de uitoefening van hun stemrecht en hun recht op verkiesbaarheid in België bij de verkiezing van het Europees Parlement van 2024. De jonge Belgen kunnen voor informatie terecht op de website www.verkiezingen.fgov.be.

Omdat de Europese Richtlijn in kwestie de overheden van elke lidstaat verplicht om de Europese burgers tijdig en op passende wijze in te lichten over hun actief en passief kiesrecht voor de verkiezing van het Europees Parlement, verzoekt de minister de gemeenten om de potentiële kiezers (zowel Europese burgers vanaf 16 jaar en de jongen Belgen) binnen een redelijke termijn en met de middelen die de gemeente geschikt acht te informeren. Bovendien dient voldoende informatie te worden voorzien in het gemeentelijk informatieaanbod (blad, aanplakking, e-loket, website, …) of via de lokale media. De FOD Binnenlandse Zaken heeft communicatiemateriaal ter beschikking.

Voor de inschrijving van jonge kiezers stelt de minister voor om bijkomende maatregelen te organiseren, zoals een permanentie in middelbare scholen om de inschrijvingen te ontvangen of contact opnemen met de organisatie Ambrassade (NL).

Ook de FOD Binnenlandse Zaken zal de jongeren en de Europese burgers die zich nog niet registreerden in het najaar apart aanschrijven. Indien elk bestuursniveau voldoende informatie-initiatieven neemt zal de inschrijvingscampagne van jonge Belgen en Europese burgers voor de verkiezing van het Europees Parlement een succes worden.

Alle informatie, inclusief een nota en de formulieren, is terug te vinden op https://verkiezingen.fgov.be/medewerkers/inschrijving-kiezers. Het Rijksregister publiceerde bijhorende instructies naar aanleiding van de nieuwe regels voor het stemrecht van jongeren vanaf 16 jaar en de aanpassing van de informatietypes betreffende de verkiezingen IT130 - IT131 - IT132.