Wijzigingen onderrichtingen identiteitskaarten

De gecoördineerde versie van 1 september 2020 van de Algemene Onderrichtingen betreffende de elektronische identiteitskaart van Belg (eID) werd bijgewerkt (5 juli 2023).

De voornaamste aanpassingen betreffen:

De procedure voor de aanmaak van een nieuw paar certificaten

In bepaalde gevallen kan de burger vragen om nieuwe certificaten aan te maken voor zijn/haar bestaande actieve identiteitskaart. Het betreft een minderjarige die meerderjarig wordt, een burger die er bij de aanvraag van de kaart voor koos niet over certificaten te beschikken maar nu van mening veranderde of een burger die om een andere reden niet over twee actieve certificaten beschikt maar er wel recht op heeft. Ook op oude kaarten (van voor juli 2016) mogen de oude certificaten (RSA) vervangen worden door de recentste (nog veiligere) certificaten (ECC).
Opgelet de certificaten kunnen niet vernieuwd worden wanneer de burger thuis problemen ondervindt bij het aanmelden bij een overheidsdienst als de test van de certificaten slaagt in Belpic (de oorzaak moet dan elders gezocht worden, nieuwe certificaten lossen niets op) en evenmin wanneer na een probleem bij de activatie van de kaart de activatie afgerond is en de certificaten actief staan.

Het is belangrijk dat de burger tijdens de aanmaak van een nieuw paar certificaten eerst de gebruiksvoorwaarden van de certificaten accepteert. Dit is van essentieel belang om vanuit de overheid een transparante en eerlijke relatie met de burger op te bouwen, omdat de certificaten toelaten gebruik te maken van online overheidsdiensten en om digitale handtekeningen te zetten. Duidelijke rechten en begrijpbare voorwaarden laten de burger toe kennis te nemen van zijn rechten en plichten wanneer hij zijn certificaten gebruikt.

De gemeenteambtenaar moet derhalve steeds de burger informeren over de manier waarop hij/zij de gebruiksvoorwaarden kan raadplegen. Wanneer de burger aanvaardt om nieuwe certificaten aan te maken, moet hij/zij zich akkoord verklaren met de gebruiksvoorwaarden. Opmerking: wanneer een burger een nieuwe kaart heeft aangevraagd ontvang hij/zij een brief met een PIN- en activitatiecode, daarin wordt de burger ook geïnformeerd over het feit dat wanneer hij/zij gebruik maakt van de certificaten op de nieuwe kaart, hij/zij ook akkoord gaat met de algemene voorwaarden waarvan het webadres ter raadpleging wordt vermeld.

De gemeente is vrij om te bepalen op welke manier zij de burger op de hoogte brengt van de te accepteren gebruiksvoorwaarden bij de aanmaak van nieuwe certificaten. In bijlage 37 (nieuwe bijlage, de laatste in de reeks bijlagen) zit een basistekst die de gemeente in haar eigen tekst kan opnemen. Gezien de volledige gebruiksvoorwaarden heel wat pagina’s tellen, wordt er in deze basistekst enkel verwezen naar het websiteadres waarop deze teruggevonden kunnen worden. In de bijlage vindt u ook een QR-code die de burger eventueel met zijn mobiele telefoon kan scannen om de algemene voorwaarden te openen.

De gemeente kan in functie van haar eigen behoeftes en die van haar burgers, ervoor opteren om:
- de informatie uit de bijlage af te printen en aan de burger te overhandigen en deze te vragen om daarvan kennis te nemen
- de informatie uit de bijlage op te hangen aan het loket en de burger te vragen om daarvan kennis te nemen
- daarnaast ook de gebruiksvoorwaarden digitaal of op papier ter beschikking te stellen in de gemeente zelf.
De gemeente kan daartoe ofwel de samenvatting van de gebruiksvoorwaarden ter beschikking stellen (“Openbaarmakingsverklaring”), of daarnaast ook de “Belgische eID – Citizen CA en Foreigner CA - Certificaatbeleid en Verklaring met betrekking tot de certificatiepraktijk”. De recentste versies van beide documenten kan men hier terugvinden. Op vraag van de burger moet het voor de burger ook mogelijk zijn om deze informatie op papier mee te krijgen.

Het genereren van nieuwe certificaten op een oudere reeds actieve kaart zal vanaf 11/09/2023 niet meer mogelijk zijn zonder de functie “Reïnitialisatie van het document” uit te voeren. Deze functie verbetert de veiligheid van de kaart en zet certificaten van het recentste type op de kaart, ook voor kaarten waarvoor dit tijdelijk niet meer mogelijk was. Belpic zal automatisch verwittigen wanneer zich dit voordoet.

Door een rechterlijke beslissing beschermde personen die onbekwaam zijn om een elektronische identiteitskaart aan te vragen en/of om door middel van die kaart een elektronische handtekening te plaatsen of om zich door middel van die kaart te authenticeren

Met betrekking tot de handelingen in verband met de persoon waarvoor de beschermde persoon onbekwaam is, kan de rechter in zijn beschikking uitdrukkelijk melding maken van de onbekwaamheid om door middel van de elektronische identiteitskaart een handtekening te zetten of om zich door middel van de elektronische identiteitskaart te authenticeren, overeenkomstig artikel 6, §7, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten.

Een aparte omzendbrief en bericht werd hier reeds aan gewijd.

In het kader van de beschermingsmaatregelen van de persoon gebeurt het steeds vaker dat de vrederechter, overeenkomstig de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid, aan de gemeenten een beslissing meedeelt waarbij een persoon:
o onbekwaam verklaard wordt om een identiteitskaart aan te vragen en/of;
o onbekwaam verklaard wordt om door middel van de elektronische kaart een handtekening te zetten of om zich door middel van de elektronische kaart te authenticeren.

We herinneren eraan dat voor de reeds geactiveerde eID-kaarten met de applet 1.8, de codes niet opnieuw moeten worden afgedrukt. Als blijkt dat de burger zijn/haar PIN-code vergeten is, moet hij/zij niet langer zijn/haar PUK-code gebruiken. In dat geval zal Belpic een nieuwe PIN-code genereren die de burger vervolgens zal moeten veranderen (zie Belpic-handleiding voor de gedetailleerde procedure).