Wijzigingen onderrichtingen identiteitskaarten

De gecoördineerde versie van 1 september 2020 van de Algemene Onderrichtingen betreffende de elektronische identiteitskaart van Belg (eID) werd bijgewerkt (5 juli 2023).

De voornaamste aanpassingen betreffen:

De procedure voor de aanmaak van een nieuw paar certificaten

Levensduur biometrie

De FOD Binnenlandse Zaken laat weten dat rekening houdend met de toekomstige technische evoluties van de applicatie Belpic bepaalde modellen van de biometrische apparaten moeten vervangen worden. Op het einde van het eerste semester van 2024 staat immers de overschakeling van de interface Belpic naar een nieuwe programmeertaal met 64bits op de planning. Deze evolutie zorgt ervoor dat bepaalde apparatuur verouderd is en dus vervangen moeten worden.

Onderrichtingen bevolkingsregisters

In een Omzendbrief van 7 juli 2023 van de ministers van Binnenlandse Zaken en van Maatschappelijke Integratie worden de richtlijnen inzake het referentieadres voor daklozen geactualiseerd. De algemene onderrichtingen betreffende het houden van de bevolkingsregisters werden naar aanleiding van deze omzendbrief geactualiseerd en opnieuw gecoördineerd.

Advies Wetsvoorstel vereenvoudiging verandering naam

Op 3 maart 2023 werd in de Kamer van Volksvertegenwoordigers een wetsvoorstel ingediend dat de huidige procedure voor (familie)naamsverandering verder wil versoepelen.

Advies toegang bevolkingsregisters voor erfrechtelijke genealogen

Op 7 januari 2021 werd in de Kamer van Volksvertegenwoordigers een wetsvoorstel ingediend betreffende de toegang tot het bevolkingsregister met het oog op erfrechtelijke genealogie.

Het wetsvoorstel heeft tot doel de toegang van erfrechtelijke genealogen tot het bevolkingsregister te vergemakkelijken en de onduidelijkheid rond hun toegang weg te werken.

Onbekwaamheden eID

Op 19 juni 2023 verscheen een Omzendbrief over “Door een rechterlijke beslissing beschermde personen die onbekwaam zijn om een elektronische identiteitskaart aan te vragen en/of om door middel van die kaart een elektronische handtekening te plaatsen of om zich door middel van die kaart te authenticeren”.

Britse grensarbeiders terugtrekkingsakkoord

Op 30 mei 2023 en 9 juni 2023 verschenen respectievelijk een Omzendbrief en KB over de inschrijving in het wachtregister van de onderdanen van het Verenigd Koninkrijk die begunstigden zijn van het akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU die hun recht als grensarbeider hebben uitgeoefend.

Praktische gids Brussel IIter

Vorige zomer berichtten we over de inwerkingtreding van de Brussel IIter Verordening. De Europese Commissie publiceerde ondertussen op het Justice Portal een praktische gids over de Verordening. Deze is ook in het Nederlands beschikbaar.

Eigenaars vervallen rijbewijs nu effectief verwittigd

Sinds juli 2010 worden in België Europese rijbewijzen in bankkaartmodel afgeleverd. Aangezien deze rijbewijzen een geldigheidsduur van 10 jaar hebben die door de coronacrisis werd verlengd, zijn de eerst afgeleverde rijbewijzen intussen vervallen en moeten ze hernieuwd worden.

Advies VCBS

In Frankrijk heeft de “loi n°2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique” (wet nr. 2021-1017 van 2 augustus 2021 betreffende de bio-ethiek) de toegang tot de medische begeleiding bij de voortplanting, de zogenaamde medisch begeleide voortplanting (MBV), uitgebreid tot vrouwenkoppels en alleenstaande vrouwen.

Pagina's

Abonneren op burgerzaken.vlaanderen RSS