De inschrijving van Oekraïners

De FOD Binnenlandse Zaken publiceerde een nieuwe omzendbrief betreffende de inschrijving van de begunstigden van tijdelijke bescherming in het Rijksregister. Deze omzendbrief van 1 maart 2023 vervangt de omzendbrief van 9 maart 2022 (en aanvulling van 29 maart 2022).

Opheffing tijdelijke LOG-code 07

De tijdelijke LOG-code 07 “opvang internationale bescherming” in het IT140-141, operationeel sinds 8 december 2022, voor personen die een opvangcentrum hebben verlaten en die ofwel in het wachtregister staan als asielzoeker en nog geen bevel kregen om het grondgebied te verlaten ofwel wel ingeschreven zijn in het vreemdelingenregister en minder dan zes maanden een erkenning kregen als vluchteling of subsidiair beschermde, werd afgeschaft vanaf 1 april 2023. De bedoeling was om deze personen tijdelijk in een gastgezin te kunnen registreren met een aparte gezinssamenstelling.

Gentlemen’s agreement FOD Binnenlandse en Buitenlandse Zaken

Het gentlemen’s agreement tussen de FOD Binnenlandse Zaken – Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken en Algemene Directie Identiteit en Burgerzaken – en de FOD Buitenlandse Zaken over de inschrijving van de familieleden in de zin van artikel 40ter. § 1 of artikel 40ter.

Register van de niet-verblijfhouders

Met toepassing van artikel 2ter van de Rijksregisterwet worden vermeld in het Rijksregister, de natuurlijke personen die vermeld worden in een akte van de burgerlijke stand opgemaakt door een ambtenaar van de burgerlijke stand, maar die niet het voorwerp uitmaken van een inschrijving of een vermelding in het Rijksregister in een andere hoedanigheid. Deze personen worden ingeschreven in het register van de niet-verblijfhouders; zij worden bij het opmaken van de collecte geregistreerd met een code 10 in het register van inschrijving (IT210).

Elektronische aangifte van geboorte, huwelijk en erkenning mogelijk

Op 14 maart 2023 verscheen in het Belgisch Staatsblad het Koninklijk Besluit tot bepaling van de voorwaarden verbonden aan elektronische aangiften inzake burgerlijke stand dat in werking treedt op 24 maart 2023. Bij de invoering van de modernisering van de burgerlijke stand werd in het herschreven burgerlijk wetboek (artikelen 43, § 3, 164/1, § 3 en 327/1, § 3 oud BW) voorzien dat bij KB de voorwaarden voor de elektronische aangifte van geboorte, huwelijk en erkenning konden worden bepaald.

Notificatiebericht buitenlandse adoptie

De Federale Centrale Autoriteit (FCA) voor adoptie bij de FOD Justitie laat weten dat vanaf 15 maart 2023 een notificatiebericht via de DABS worden verzonden aan de gemeenten welke een akte van geboorte en een akte van adoptie dienen op te maken voor een persoon die in het buitenland werd geadopteerd.

Enquête interacties internationaal privaatrecht en asielrecht

Aan de universiteit Gent loopt momenteel een onderzoek van Geertrui Daem en Jinske Verhellen over de interacties tussen het internationaal privaatrecht en het asielrecht. De onderzoeksfocus is de erkenning van het personeel statuut (naam, leeftijd, geslacht, afstamming, huwelijkse staat, …) van verzoekers om internationale bescherming, erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden.

Nieuwe adviezen Just Fam Nat

Hieronder vindt u de aankondiging van drie nieuwe adviezen die op het platform bekendgemaakt werden:

EVS-Congres in Tallinn

Het 21ste congres van de Europese Vereniging van Ambtenaren van de Burgerlijke stand (EVS) vindt voor de eerste keer plaats in Estland van 27 tot 28 april 2023 in het Nordic Hotel Forum Tallinn.

Pagina's

Abonneren op burgerzaken.vlaanderen RSS