Opleiding: Toegang tot persoonsgegevens in burgerzaken

De gegevens uit het bevolkingsregister, uit de akten van de burgerlijke stand en uit het centraal strafregister worden ter beschikking gesteld aan de burger via attesten, uittreksels, getuigschriften of afschriften. Echter rijzen daarbij heel wat vragen:
- Wie mag deze documenten geven en onder welke vorm?
- Welke gegevens mogen deze documenten bevatten?
- Wie mag dit aanvragen en onder welke voorwaarden?
- Welke speciale aanvragen zijn mogelijk in het kader van genealogisch, wetenschappelijk of historisch onderzoek?

Nieuwe vereenvoudigde spoedprocedures identiteitskaarten

De FOD Binnenlandse Zaken maakte enige tijd geleden de nieuwe tarieven bekend voor de elektronische identiteitskaarten vanaf 1 januari 2020.

DABS-akten beschikbaar via Mijn Dossier

Vanaf heden is het voor de burgers mogelijk om met hun identiteitskaart via het elektronische loket van Mijn Dossier, toegang te krijgen tot hun akten van de burgerlijke stand, op dezelfde manier als voor de bevolkingsattesten.

De akten van de burgerlijke stand die beschikbaar zijn in de toepassing Mijn Dossier, zijn de akten die opgemaakt zijn sinds 31 maart 2019, welke de lanceringsdatum van de DABS is.

Update Centrale Autoriteit Burgerlijke Stand FOD Justitie

De Centrale autoriteit Burgerlijke Stand bij de FOD Justitie is sinds 31 maart 2019 geleidelijk opgericht. Deze oprichting past in de algemenere context van de modernisering van de burgerlijke stand en de oprichting van de “DABS”. De Centrale autoriteit verstrekt adviezen over de conformiteit van de buitenlandse gerechtelijke beslissingen en akten inzake burgerlijke stand ten aanzien van de toepasselijke rechtsregels (Belgisch of buitenlands recht).

Advies toekenning Belgische nationaliteit

Op JustFamNat.be – het platform van de FOD Justitie om adviezen inzake familierecht, burgerlijke stand en nationaliteit te verspreiden – werd een nieuw advies gepubliceerd over een in België geboren kind X uit ouders van Palestijnse origine. De ouders hebben beiden een asielaanvraag ingediend om erkend te worden als vluchteling. De moeder van het kind is geboren in Libanon. Kan de Belgische nationaliteit toegekend worden aan het kind?

Openbare Documenten Verordening

Op 16 februari 2019 trad de Europese Verordening EU 2016/1191, de zgn. Openbare Documenten Verordening, in werking met als doel het vrij verkeer van personen te bevorderen door de administratieve formaliteiten tussen lidstaten van de EU te vereenvoudigen en vertalingen te voorkomen.

Save the date(s) VLAVABBS-congres 2020

Op dinsdag 12 en woensdag 13 mei 2020 vindt het volgende VLAVABBS-congres plaats in Hotel Serwir te Sint-Niklaas. U leest het goed: er worden twee congresdagen georganiseerd met telkens een apart programma. De concrete aanleiding voor de extra dag is tien jaar verenigingswerk door de huidige bestuursploeg onder leiding van Steve Heylen. Tijd dus om heel eventjes achteruit te kijken, maar meer nog om de toekomstige oriëntering en prioritaire actiepunten van uw vereniging te bepalen.

Nieuw modellen rijbewijs en voorlopig rijbewijs

Het Belgisch nationaal rijbewijs en de voorlopige rijbewijzen worden vernieuwd. Er komt niet alleen een nieuwe lay-out maar het rijbewijs krijgt eveneens modernere en uitgebreide veiligheidselementen. Het risico op fraude en vervalsing zal daardoor gevoelig kleiner worden gemaakt.

De oude modellen blijven uiteraard geldig. Er is absoluut geen verplichting de oude modellen om te wisselen zolang de administratieve geldigheid niet is vervallen. De nieuwe voorlopige rijbewijzen worden vanaf 9 december 2019 vervaardigd. De nieuwe rijbewijzen worden vanaf 23 december 2019 vervaardigd.

Voor eensluidende kopie rijbewijs

Soms vragen burgers een eensluidende kopie van een Belgisch rijbewijs meestal voor buitenlandse (verzekerings)instanties. Mag echter de gemeente een eensluidende kopie van het Belgisch rijbewijs maken?

Wij stelden de vraag aan de FOD Mobiliteit en Vervoer en kregen volgend antwoord: “Aangezien de reglementering rijbewijs geen dergelijk verbod voorziet, kunnen wij u het niet verbieden. We willen echter toch nog benadrukken dat zelfs een gewettigde kopie van het rijbewijs geen geldig rijbewijs is. Om te rijden moet men het origineel rijbewijs voorleggen en geen gewettigde kopie”.

VLAVABBS zoekt lesgevers

Leer aan je collega’s wat jij kent en leer van je collega’s wat zij kennen!

VLAVABBS biedt sinds jaar en dag vormingen aan en experimenteerde de voorbije jaren ook met korte infosessies voor de leden waarbij er veel ruimte was voor vragen. Meer dan ooit heeft de inwerkingtreding van de DABS het besef doen groeien bij de vereniging dat de diensten burgerzaken nood hebben aan echt praktisch georiënteerde vormingsmomenten en dit over het geheel van de afdelingen heen (bevolking, vreemdelingen en burgerlijke stand).

Pagina's

Abonneren op burgerzaken.vlaanderen RSS