DABS bekroond op Agoria e-gov Awards

Beste collega's

Op 31 maart 2019 startte de centrale Databank van Akten van de Burgerlijke Stand. Voortaan werden akten van de burgerlijke stand niet meer op papier, maar enkel nog elektronisch opgemaakt, ondertekend en centraal bewaard.

Update uitrol nieuwe eID en Kids-ID

De pilootfase van de nieuwe eID met vingerafdrukken zal starten in januari 2020. In eerste instantie zal Lokeren, als pre-pilootgemeente, beginnen met het uitreiken van de nieuwe eID. De andere pilootgemeenten die zich hiervoor kandidaat stelden, zullen verderop in de maand januari 2020 starten. De pilootfase omvat enkel de eID. De KidsID wordt pas ingepland aan het einde van de pilootfase. In de loop van 2020 volgt de veralgemeende invoering van de nieuwe eID en Kids-ID in de gemeenten.

Update strafregister.be

Via de website www.strafregister.be kunnen burgers tegen betaling van € 27,50 een aanvraag doen voor een uittreksel uit het strafregister. De firma plaatst vervolgens de aanvraag bij de gemeente van woonst van de burger en stuurt een volmacht en kopieën van volmachtgever en -drager mee.

Prijzen identiteitskaarten

De FOD Binnenlandse Zaken maakte de nieuwe tarieven bekend voor de elektronische identiteitskaarten vanaf 1 januari 2020. Dankzij onderhandelingen met de kaartproducent werden de tarieven aangepast en worden de spoedprocedures vereenvoudigd.

De spoedprocedure dag+2 met levering in de gemeente wordt afgeschaft vanaf 1 januari 2020. De prijzen voor de spoedprocedure dag+1 met levering zowel in de gemeente als gecentraliseerd zijn aangepast (de gecentraliseerde levering kost meer dan de spoedprocedure via de gemeente).

Nog overgangsperiode voor levenloze kinderen tot 30 maart 2020

De novembermaand doet velen even verwijlen bij het leven en de dood, zo-ook ouders die een kindje verloren. In december met familiefeesten als Sinterklaas en Kerstmis in het vooruitzicht wordt het gemis vaak nog scherper aangevoeld. Steeds meer Vlaamse begraafplaatsen doen daarom mee met de Wereldlichtjesdag waarbij op de tweede zondag van december om 19.00u kaarsjes worden ontstoken ter nagedachtenis van gestorven kinderen.

Herverkiezing EVS presidency

Op 26 oktober 2019 werden in Bratislava, Slowakije alle leden van de zogenaamde Presidency (Vorstand) van de EVS (Europese Vereniging Burgerzaken) herkozen door de General Assembly en benoemd tot 2022. Dit zijn: Simon Rijsdijk, president EVS (Nederland); Steve Heylen, vice-president EVS (België); Paride Gullini, vice-president EVS (Italië); Gerhard Bangert, secretaris-generaal EVS (Duitsland). Ze werden door de General Assembly gekenschetst als charismatisch, een krachtig team en sterke verbinders tussen de verschillende landen, culturen en belangen.

Onderrichtingen statistiek

Omdat we recente enkele vragen kregen van de gemeenten op de invloed van de invoering van de DABS op de gegevens bestemd voor de overlijdens- en geboortestatistiek, publiceren we graag de mededeling van Zorg en Gezondheid Vlaanderen dienaangaande. Deze mededeling werd in mei door Zorg en Gezondheid naar de gemeenten verstuurd.

Migreren van echtscheidingsakten

De stad Brussel laat weten dat zij zeer regelmatig vragen krijgt tot migratie van echtscheidingsakten in functie van nieuwe huwelijksdossiers (en dus niet om de akte af te leveren aan de burger of de akte te wijzigen).

De migratie van een echtscheidingsakte in de context van een huwelijksdossier is niet noodzakelijk en wordt niet vereist door wet, tenzij men zich niet voldoende geïnformeerd zou achten (voorwaarde bedoeld in art. 164/2, § 3, 2° B.W.). De vermelding van de echtscheiding in het bevolkings- of vreemdelingenregister volstaat voor een nieuw huwelijk.

Het gebruik van de datum uitwerking in akten van de burgerlijke stand

Op vraag van de Raad van State werd in het KB van 3 februari 2019 tot vaststelling van de modellen van uittreksels en afschriften van akten van de burgerlijke stand de datum van uitwerking opgenomen in de akten van de burgerlijke stand. Het gaat om een optionele datum die enkel wordt weergegeven in een akte wanneer er twijfel zou kunnen bestaan over de datum van uitwerking van de akte.

Cijfers 6 maanden werking DABS

De DABS is ondertussen 6 maanden in werking. Tijd dus om nog eens stil te staan bij de cijfers van april tot september 2019.

Er werden in deze periode 206.999 akten van de burgerlijke stand ondertekend en neergelegd in de DABS. 581 gemeenten en 102 consulaten stonden hiervoor in. De top 3 van de akten bestaat uit de akten van geboorte (69.771), de akten van overlijden (51.563) en de akten van huwelijk (28.370). 8.538 akten werden opgesteld op basis van een buitenlandse akte of beslissing.

Pagina's

Abonneren op burgerzaken.vlaanderen RSS