Openingsuren Rijksregister

In een nota van 4 november 2020 laat het Rijksregister weten te werken aan een gefaseerde uitbreiding van de openingsuren van het Rijksregister. Het doel is begin 2021 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 (24/7) beschikbaar te zijn voor de bijwerking van de gegevens en de ondervraging van de dossiers.

Omzetting straatcodes

Het Rijksregister laat weten op 5 december 2020 over te gaan tot de eerstvolgende omzetting van straatcodes van de openbare wegen. Eventuele voorstellen tot omzetting van straatcodes moeten uiterlijk 20 november 2020 worden ingediend. Zie de nota als bijlage.

Afschaffing beëdigd geneesheer bij crematie vanaf 6 november 2020

In het Staatsblad van 5 november 2020 verscheen het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2020 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2020 tot afwijking van artikel 13 en van artikel 19 van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging. De inwerkingtreding is voorzien de dag na publicatie, dus 6 november 2020.

Automatische annulering van de identiteitskaart van overledenen

Vanaf 27 oktober 2020 wordt bij het opmaken van de overlijdensakte in de DABS niet alleen het Rijksregister automatisch bijgewerkt met het overlijden in het IT150, maar zal voortaan ook de annulering van de identiteitskaart en de intrekking van de certificaten ervan gelijktijdig worden uitgevoerd.

De gemeente waar het overlijden werd aangegeven vraagt de kaart terug te geven met het oog op de vernietiging ervan. Wanneer er geen kaart wordt teruggegeven, wordt dat gemeld aan de gemeente van de verblijfplaats.

Praktische richtlijnen adoptie

Binnen het Beheerscomité DABS werd een nota geschreven met praktische richtlijnen voor de verwerking van adopties in de DABS en het Rijksregister.

Het doel van deze richtlijnen is om de rol van gemeenten bij de verwerking van nationale en buitenlandse adopties kort toe te lichten en door middel van voorbeelden te verduidelijken. De eerste versie van deze nota werd reeds voorgesteld op de VLAVABBS-infosessies in september 2020.

Geboorteakte geen vereiste afsluiten wettelijke samenwoning

In een arrest van 1 oktober 2020 stelt het Grondwettelijk Hof dat het voorleggen van de geboorteakte geen verplichting is om een verklaring van wettelijke samenwoning af te sluiten.

Middagen van het Recht

Naar jaarlijkse traditie organiseert de FOD Justitie een reeks Middagen van het Recht voor een breed publiek van geïnteresseerden. Deze editie komen ouderverstoting (23/10), de bekendmaking van rechterlijke beslissingen (4/12)), orgaanhandel (19/3) en het geslacht in de geboorteakte (7/5) aan bod.

BeSt-Address - 1e etappe

Het Rijksregister laat weten dat de eerste etappe in de implementatie van de nieuwe structuur voor de registratie van het adres op de hoofdverblijfplaats wordt opgestart. Het doel is dat op termijn alle overheidsinstanties de adressen zoals naar wordt gerefereerd door de gewestelijke adresregisters (in Vlaanderen het Adressenregister in opvolging van het CRAB) zullen gaan gebruiken. De eerste etappe omvat de controle door de gemeenten van het vertaalbestand van de openbare wegen.

Stopzetting fonetische opvragingen

Het Rijksregister laat in een nota van 8 oktober 2020 weten dat de toepassing van de fonetische opvragingen op basis van naam, voornaam en eventueel geboortedatum definitief stopgezet wordt vanaf 1 februari 2021. Dit om een ongeoorloofde raadpleging van dossiers die niet het voorwerp uitmaakten van de ondervraging te vermijden.

Inspectie bevolkingsregisters

Overeenkomstig artikel 22 van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister, voeren de diensten van de FOD Binnenlandse Zaken regelmatig controles uit in de gemeenten met betrekking tot het correct bijhouden van de bevolkingsregisters waarbij ze met name nagaan of de procedures nageleefd worden en of de informatiegegevens uit het Rijksregister bijgewerkt worden. Tijdens deze inspecties geven de diensten bijkomende uitleg.

Pagina's

Abonneren op burgerzaken.vlaanderen RSS