Live enrollment

In het kader van de strijd tegen de identiteitsfraude heeft de FOD Buitenlandse Zaken Europese fondsen ontvangen die zullen aangewend worden om live-enrollmentapparatuur gratis ter beschikking te stellen van de gemeenten die dat wensen. Het materiaal, bestemd om de foto van de paspoortaanvrager rechtstreeks aan het loket te nemen, zal aan die gemeenten toelaten om op hetzelfde moment de biometrische gegevens (vingerafdrukken én foto) op te nemen van één en dezelfde persoon.

Huwen op een andere locatie dan het gemeentehuis

Kan je als lokaal bestuur een burgerlijke huwelijk op een andere plek dan het gemeentehuis laten doorgaan, zoals bijvoorbeeld op een buitenlocatie? Deze vraag werd de afgelopen maanden meermaals gesteld door verschillende steden en gemeenten, die door de coronacrisis gedwongen werden creatief om te gaan met het voltrekken van huwelijken op hun grondgebied.

Wet inzake vermelding burgerlijke staat op administratieve akten

Op 11 juli 2019 werd de wet van 2 mei 2019 betreffende de verandering van de vermelding “uit de echt gescheiden” en “weduwnaar/weduwe” in de administratieve akten gepubliceerd.

Volgens deze wet legt de Koning een lijst vast met alle administratieve akten waar de diensten die toegang hebben tot het Rijksregister van de natuurlijke personen of tot de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid de burgerlijke staat op moeten vermelden.

Oproep Gemeente zonder Gemeentehuis

Via het relanceproject Gemeente zonder gemeentehuis wenst Vlaanderen steden en gemeenten te ondersteunen die samen innovatieve, digitale oplossingen uitwerken om hun dienstverlening en interne werking klantgerichter te maken.

Berichten Binnenlandse Zaken

De Algemene Directie Instellingen en Bevolking wijzigde sinds 1 januari 2022 van naam en heet voortaan Identiteit en Burgerzaken. De nieuwe naam reflecteert beter de missies van de Algemene Directie en haar opdrachten ten dienste de burger en de gemeenten met betrekking tot de bevolkingsaangelegenheden, het operationeel beheer van de DABS, de identiteitskaarten en de organisatie van de verkiezingen.

Kostprijs voornaamsverandering van transgender personen

Het Instituut voor de Gelijkheid van Mannen en Vrouwen publiceerde – op basis van een aantal klachten – een aanbeveling voor de ambtenaren van de burgerlijke stand over de kostprijs van een voornaamsverandering van transgender personen.

Vacature specialist burgerzaken

De stad Ninove zoekt een specialist burgerzaken (B1-B3) met een contract van onbepaalde duur. Een functiebeschrijving en informatiebrochure zijn terug te vinden op de website van de stad Ninove. Solliciteren kan tot 26 januari 2022.

Van VLAVABBS naar Burgerzaken Vlaanderen

Op 4 november 2021 verscheen in het Staatsblad (bijlagen rechtspersonen) de eerder dit jaar goedgekeurde statutenwijziging van onze vereniging. Daarmee werd ook meteen onze nieuwe naam Burgerzaken Vlaanderen vzw en ons nieuwe adres officieel. De vereniging is voortaan officieel gevestigd in de Paul Lebrunstraat 16, 3000 Leuven. Mogen wij u vragen de naam en het adres van de vereniging ook in uw derdenbestanden (bv. bij de dienst financiën of de vormingsdienst) aan te passen.

I en J kaarten

In het kader van de omzetting van de Richtlijn 2014/66 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen in het kader van een overplaatsing binnen een onderneming werden er twee nieuwe verblijftitels gecreëerd. Het betreft de kaart “I. ICT” et de kaart “J. MOBILE ICT”.

Advies nieuwe vormen van lijkbezorging

Het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek heeft een advies uitgewerkt over mogelijk nieuwe vormen van lijkbezorging.

Het Comité besluit dat humusatie in natuurlijke omstandigheden technisch en ethisch geen optie is. Er kan wel onderzocht worden in hoeverre het aanbieden van natuurbegraven zonder crematie aan de vraag naar humusatie in natuurlijke omstandigheden tegemoet zou kunnen komen.

Pagina's

Abonneren op burgerzaken.vlaanderen RSS