Toegang tot DABS via RR-admin

Teneinde de verschillende machtigingen voor ambtenaren van de burgerlijke stand (de titularis, maar ook de burgemeester of schepen die occasioneel vervangen) en beambten van de diensten burgerlijke stand automatisch te laten invoeren vóór de opstart van de DABS, worden de gemeenten verzocht om vóór 15 maart 2019 een e-mail met de twee hierna vermelde bijlagen, te sturen naar dit e-mailadres van de FOD Binn

Verkiezingen – instructies Buitenlandse Zaken

De FOD Buitenlandse Zaken is sinds begin 2018 begonnen met de registraties van de Belgische kiezers die ingeschreven zijn in de consulaire bevolkingsregisters van de posten in het buitenland.

Oproep deelname online survey Universiteit Gent

Sarah Den Haese werkt onder promotorschap van prof. Jinske Verhellen aan een doctoraatsonderzoek over de omgang in de praktijk met vreemde documenten over de persoonlijke staat. De toenemende mobiliteit van mensen zorgt ervoor dat deze documenten (bv. geboorte, huwelijk, overlijden) circuleren over de grenzen heen. De erkenning van deze documenten wordt traditioneel geregeld door het internationaal privaatrecht.

Afschaffing Apostille en introductie meertalige vertaalhulpen binnen EU vanaf 16 februari 2019

Op 16 februari 2019 treedt de Europese Verordening EU 2016/1191, de zgn. Openbare Documenten Verordening, in werking met als doel het vrij verkeer van personen te bevorderen door de administratieve formaliteiten tussen lidstaten van de EU te vereenvoudigen en vertalingen te voorkomen.

Afschaffing attest kraamgeld

Het “Geboortebewijs om het kraamgeld te bekomen krachtens de wetgevingen inzake gezinsbijslag”, waarvan het model werd vastgelegd bij Omzendbrief (laatste versie: Omzendbrief van 27 maart 2000 Geboortebewijs af te leveren door de gemeentebesturen in het kader van de wettelijke bepalingen inzake gezinsbijslag, BS 27/03/2000) is sinds 1 januari 2019 zonder voorwerp door de regionalisering van de kinderbijslag. De bij KB vastgestelde inhoud (doorverwijzingen naar de kinderbijslagfondsen) is ook totaal niet meer in overeenstemming met de werkelijke situatie.

Pagina's

Abonneren op Vlavabbs RSS