Informatie voor burgers over de nieuwe chip op de eID

Burgerzaken Vlaanderen vroeg in de zomer een bewustzijnscampagne over de nieuwe eID Middleware, waarvan de installatie noodzakelijk is om de nieuwste eID met aangepaste chip te kunnen uitlezen. In de praktijk bleek namelijk dat vele instanties burgers naar de gemeente terugstuurden die sinds mei 2021 een nieuwe eID kregen afgeleverd.

Modernisering verblijfskaarten

Sinds 11 oktober 2021 moeten alle aanvragen voor kaarten van vreemdelingen die legaal in het Rijk verblijven gebeuren aan de hand van BelPic 2.0. Alle verblijfstitels afgegeven aan onderdanen van derde landen en aan familieleden van burgers van de Unie zullen uniform Europees model voor verblijftitels volgen, zoals vastgesteld bij Verordening (EU) 2017/1954. De concrete wijzigingen inzake layout, opschrift vindt u in de instructies van DVZ en Instellingen en Bevolking.

Presentaties congres 2021

We waren erg verheugd jullie na lange tijd zo talrijk en enthousiast te kunnen begroeten op ons jaarlijks congres dat plaatsvond op 5 en 6 oktober in Hotel Serwir, Sint-Niklaas. Dankzij de tweedaagse formule in combinatie met de interactieve sessies waar sprekers en experten in dialoog konden gaan met onze leden, werd het een boeiende en leerrijke bijeenkomst. Op de beursvloer en tijdens de workshops kon je via onze partners en standhouders kennismaken met de laatste (technologische) ontwikkelingen op het vlak van burgerzaken.

Studie vrij verkeer

Op 10 december 2021 van 9.00 tot 13.00 u. stelt Myria de studie “loket vrij verkeer” voor (Résidence Palace Brussel of online). Deze studie, waaraan ook verschillende gemeenten meewerkten, gaat over de inschrijvingsmodaliteiten voor EU-werknemers, zelfstandigen, werkzoekenden en hun familieleden in België inclusief een vergelijkende analyse. Inschrijven kan via deze link tot 30 november.

Evaluatie Meldcode gedwongen huwelijken

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen heeft een toolkit ontwikkeld die gewijd is aan gedwongen huwelijken, om de opsporing en aanpak van de problematiek te verbeteren. Deze toolkit is te raadplegen via deze link.

Wetgeving verloren of gevonden voorwerpen aangepast

Voor het afhandelen van verloren en achtergelaten voorwerpen baseerden gemeenten zich op wetten van 1975 en 1983. Vanaf 1 september wijzigde de regelgeving. De wetgever paste hiervoor het Burgerlijk Wetboek aan.

Een “zoekjaar” voor niet-EU-studenten

Vanaf 15 augustus 2021 komt de vreemdeling die in het bezit zijn van een verblijfsvergunning als niet EU student en die in België afstuderen in het academiejaar 2020-2021 met minstens een graduaats-, bachelor- of masterdiploma in aanmerking voor een verblijf van 12 maanden om werk te zoeken in België of een zelfstandige activiteit uit te oefenen Ook een vreemdeling die zijn diploma behaalde in het buitenland maar een periode in België studeerden in kader van een mobiliteitsprogramma, komt in aanmerking.

Individuele uittreksels van de Libanese burgerlijke staat

De FOD Buitenlandse Zaken laat ons weten dat zij een bericht ontvangen heeft van het Libanese Ministerie van Binnenlandse Zaken en Gemeenten over de afgifte van individuele uittreksels van de burgerlijke staat van Libanese onderdanen.

Apostilles

Singapore (inwerkingtreding 16-9-2021), Jamaica (3-7-2021), Palau (23-6-2020), de Filipijnen (14-5-2019), Guyana (18-4-2019), Bolivia (7-5-2018), Tunesië (30-3-2018) en Guatemala (18-9-2017) traden in de recente periode toe tot het Apostilleverdrag.

België maakte echter bezwaar voor de toetreding van Tunesië. Dit houdt in dat voor Tunesische documenten de traditionele legalisatie op het Belgisch consulaat ter plaatse verplicht blijft. Voor de overige landen is er geen legalisatie door het Belgisch consulaat meer nodig, maar geldt de Apostille.

Pagina's

Abonneren op burgerzaken.vlaanderen RSS