Bestrijding van domiciliefraude

Op 21 augustus 2019 verscheen een ministeriële omzendbrief met betrekking tot de bestrijding van domiciliefraude bij personen die in een Belgische gemeente ingeschreven zijn, maar effectief in het buitenland wonen.

Status DABS op website Binnenlandse Zaken

Op de website van de algemene directie instellingen en bevolking wordt voortaan – net zoals dit reeds gebeurde voor het Rijksregister en Belpic - de status van de DABS in real time weergegeven.

Verificatie van afschriften en uittreksels uit de DABS

Vele burgers, gemeenten en (buitenlandse) overheden vragen zich hoe een afschrift of uittreksel van een akte opgenomen in de DABS kan geverifieerd worden.

1.Verificatie elektronisch zegel

Elektronisch document

Info in de toestemming tot crematie

De openbare crematoria, verenigd binnen de vzw VNOC, vragen de gemeentebesturen het domicilieadres van de overledene te blijven vermelden op het attest “toestemming tot crematie”. Op die manier kan een prijsvoordeel gegeven worden aan een overledene die gedomicilieerd was in een aangesloten gemeente.

Anderzijds vraagt de VNOC het tijdstip (datum en uur) van de voorziene crematie niet meer te vermelden op de toestemming tot crematie, omdat het uiteindelijke tijdstip wel eens afwijkt van het oorspronkelijk voorpgestelde.

Arrest Grondwettelijk Hof over de Transgenderwet

In het arrest van 29 juni 2019 (nr. 99/2019) vernietigde het Grondwettelijk Hof artikel 3 van de Transgenderwet van 25 juni 2017. Dat betekent dat het oude artikel 62bis Burgerlijk Wetboek, dat de (nieuwe) procedure tot aanpassing van de geslachtsregistratie bepaalt, werd vernietigd.

De vernietiging heeft betrekking op een (ongrondwettige) lacune in de wetgeving, aangezien die niet in de mogelijkheid voorziet voor personen met een non-binaire genderidentiteit om de geslachtsregistratie te wijzigen.

Reizen naar Zuid-Afrika

De Zuid-Afrikaanse overheid laat weten dat Belgische minderjarigen die naar Zuid-Afrika reizen niet langer in alle omstandigheden moeten reizen met een geboorteakte (internationaal uittreksel van de geboorteakte).

Succesvol EVS-Congres in Polen

Op 6 en 7 juni 2019 ging het 19de EVS-Congres door in Szczecin. De verschillende documenten uit de burgerlijke stand en bevolkingsadministratie stonden dit jaar centraal. Doorheen de lezingen was er echter ook veel aandacht voor het thema van de digitalisering en de uitdagingen, bedreigingen en kansen die deze stelt voor het werk in burgerzaken.

Hongaarse akten van de burgerlijke stand

Het Hongaarse consulaat laat weten dat door een hervorming van de Hongaarse burgerlijke stand zij voortaan rechtsgeldig Hongaarse akten van de burgerlijke stand kunnen afleveren. De Hongaarse consulaten hebben immers rechtstreeks toegang tot het centrale elektronische register van de burgerlijke stand van Hongarije. Het gaat dus om een systeem dat heel erg op de DABS lijkt.

Kids-ID behoort het kind toe

De FOD Binnenlandse Zaken laat weten dat de bijlagen 5 en 8 van de Algemene Onderrichtingen betreffende de Kids-ID van de Algemene Directie Instellingen en Bevolking aangepast werden. De volgende paragraaf werd toegevoegd: “Een Kids-ID is een identiteitsdocument dat aan het kind toebehoort. Het kind is de houder van het document. Zoals andere officiële documenten, moet de Kids-ID het kind van de ene naar de andere ouder volgen. De ouder die de Kids-ID heeft aangevraagd, heeft niet het recht om dit document bij zich te houden.”

DABS - gefaseerde start: verwerking vonnissen

Zoals voorheen gecommuniceerd worden de vonnissen vanuit justitie nog steeds op papier verstuurd naar de gemeenten. Voor echtscheidingen moet u in deze overgangsperiode een akte van echtscheiding opstellen, voor andere vonnissen kan u een gewijzigde akte opstellen. Het vonnis wordt telkens als bijlage bij de DABS-akte gevoegd.

Pagina's

Abonneren op Vlavabbs RSS