Codes geactiveerd bijzondere informatie vreemdelingen

In aansluiting van de aanpassingen van de onderrichtingen (versie 25 juni 2021) voor het bijwerken van de bijzondere informatie voor de vreemdelingen (IT 202) meldt het Rijksregister dat de codes 0.1.1, 0.1.2, 0.1.3 en 0.3.0 voor de bijwerking van het IT 202 in het Rijksregister inmiddels geactiveerd werden (informatiedatum vanaf 1/07/2022).

Het vervangen van tijdelijke nummers door Rijksregisternummers

De automatische collecte van verblijfhouders of niet-verblijfhouders op basis van het vermelden van een persoon in een akte van de burgerlijke stand loopt soms mis. Dit kan om diverse redenen het geval zijn: er bestaat toch reeds een Rijksregisternummer voor deze persoon (de meest voorkomende fout), er wordt een foute nationaliteits- of naamcode meegegeven of je botst op een validatieregel van het Rijksregister (bv. een tweede fonetisch dezelfde persoon met dezelfde geboortedatum kan niet op dezelfde dag gecollecteerd worden zoals een tweeling die Tim en Tom heet).

Attest van erfopvolging voortaan via MyMinFin

Onlangs wijzigde de procedure om een attest van erfopvolging te bekomen. Met dit attest kunnen de financiële tegoeden van de overledene na het overlijden worden gedeblokkeerd. Voortaan wordt aangeraden om de aanvraag van het attest van erfopvolging via MyMinFin te doen. Er is een aangepast formulier ter beschikking voor wie de aanvraag toch nog op papier wenst te doen. Daarvoor dien je te bellen naar het contactcenter van de FOD Financiën op het nummer 02 572 57 57.

Nieuw adres centrale loket identiteitsdocumenten

Het adres van het centrale loket voor het bekomen van de identiteitsdocumenten die in spoedprocedure zijn aangevraagd, alsook voor de superdringende paspoorten, de dienstpaspoorten en de voorlopige kaarten is gewijzigd.

Het loket bevindt zich nog in hetzelfde gebouw en in dezelfde ruimte maar de ingang is Warandeberg 2, 1000 Brussel, in plaats van Koloniënstraat 11.

De algemene directie identiteit en burgerzaken vraagt dit adres te wijzigen op alle plaatsen waar het vermeld wordt (website, brief, mail …) en er ook in de communicatie met de burger rekening mee te houden.

Vernieuwing rijbewijzen

In de pers (zie bijvoorbeeld hier) verschenen begin augustus naar aanleiding van een parlementaire vraag meerdere berichten over het feit dat meer dan 12.000 Belgen rondrijden met een plastic rijbewijs in bankkaartmodel. De bestuurders riskeren een boete, rijverbod of zelfs gevangenisstraf. Ze kunnen ook problemen met hun verzekering krijgen.

Nieuwe adviezen nationaliteit

Op JustFamNat verschenen enkele nieuwe interessante adviezen inzake Belgische nationaliteit. Als u nog geen toegang heeft, kan u zich nog steeds aanmelden via deze link.

Het eerste advies handelt over een Afghaanse onderdaan die niet over zijn geboorteakte beschikt en een gelegaliseerd consulair attest dat de geboorteakte vervangt wenst voor te leggen om de Belgische nationaliteit aan te vragen.

Colloquium CIEC

Op woensdag 21 september 2022 organiseert de Commission Internationale de l’État Civil in Straatsburg een colloquium over de internationale meertalige formulieren van de CIEC. Alle informatie en de mogelijkheid tot inschrijven vind je hier. Meer informatie over de nieuwe Conventie nr.

Apostille in Indonesië

Sinds 4 juni 2022 is Indonesië toegetreden tot het Apostille-verdrag. Het Belgisch consulaat blijft wel instaan voor de legalisatie van documenten uit Oost-Timor.

Alle informatie over de legalisatie en de Apostille op de vernieuwde pagina van de FOD Buitenlandse Zaken.

Modernisering van de elektronische kaarten voor vreemdelingen

In het begin van de vakantie publiceerde de DVZ op gemcom een bijkomende nota over modernisering van de nieuwe elektronische kaarten voor vreemdelingen die legaal op het grondgebied van het Rijk verblijven. Vanaf 18 juli 2022 zijn de wijzigingen voor de gemeenten operationeel. Het gaat om:
- de lay-out van de EU-kaarten
- de EU+-kaart wordt 10 jaar geldig
- het toevoegen van de datum van inschrijving op de EU-kaart of de verwerving van het duurzaam verblijf op de EU+-kaart

Vervanging ontbrekende akten van metissen

Op 18 juli 2022 verscheen een brief van de minister van Justitie over de toepassing van de Omzendbrief 02/2022 van het college van procureurs-generaal in navolging van de resolutie van 29 maart 2018 van de Kamer van Volksvertegenwoordigers over de segregatie waarvan de metissen uit de periode van de Belgische kolonisatie in Afrika het slachtoffer geweest zijn.

Pagina's

Abonneren op burgerzaken.vlaanderen RSS