Praktische richtlijnen adoptie

Binnen het Beheerscomité DABS werd een nota geschreven met praktische richtlijnen voor de verwerking van adopties in de DABS en het Rijksregister.

Het doel van deze richtlijnen is om de rol van gemeenten bij de verwerking van nationale en buitenlandse adopties kort toe te lichten en door middel van voorbeelden te verduidelijken. De eerste versie van deze nota werd reeds voorgesteld op de VLAVABBS-infosessies in september 2020.

Geboorteakte geen vereiste afsluiten wettelijke samenwoning

In een arrest van 1 oktober 2020 stelt het Grondwettelijk Hof dat het voorleggen van de geboorteakte geen verplichting is om een verklaring van wettelijke samenwoning af te sluiten.

Middagen van het Recht

Naar jaarlijkse traditie organiseert de FOD Justitie een reeks Middagen van het Recht voor een breed publiek van geïnteresseerden. Deze editie komen ouderverstoting (23/10), de bekendmaking van rechterlijke beslissingen (4/12)), orgaanhandel (19/3) en het geslacht in de geboorteakte (7/5) aan bod.

BeSt-Address - 1e etappe

Het Rijksregister laat weten dat de eerste etappe in de implementatie van de nieuwe structuur voor de registratie van het adres op de hoofdverblijfplaats wordt opgestart. Het doel is dat op termijn alle overheidsinstanties de adressen zoals naar wordt gerefereerd door de gewestelijke adresregisters (in Vlaanderen het Adressenregister in opvolging van het CRAB) zullen gaan gebruiken. De eerste etappe omvat de controle door de gemeenten van het vertaalbestand van de openbare wegen.

Stopzetting fonetische opvragingen

Het Rijksregister laat in een nota van 8 oktober 2020 weten dat de toepassing van de fonetische opvragingen op basis van naam, voornaam en eventueel geboortedatum definitief stopgezet wordt vanaf 1 februari 2021. Dit om een ongeoorloofde raadpleging van dossiers die niet het voorwerp uitmaakten van de ondervraging te vermijden.

Inspectie bevolkingsregisters

Overeenkomstig artikel 22 van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister, voeren de diensten van de FOD Binnenlandse Zaken regelmatig controles uit in de gemeenten met betrekking tot het correct bijhouden van de bevolkingsregisters waarbij ze met name nagaan of de procedures nageleefd worden en of de informatiegegevens uit het Rijksregister bijgewerkt worden. Tijdens deze inspecties geven de diensten bijkomende uitleg.

Legalisaties op post

In een Omzendmail van 12 augustus 2020 laat de FOD Buitenlandse Zaken weten dat in het najaar van 2020 de Belgische beroepsconsulaire posten de mogelijkheid zullen hebben om digitale legalisaties af te leveren. Deze digitale legalisaties kunnen via de site http://legalweb.diplomatie.be worden geconsulteerd en gedownload.

Papieren legalisaties zullen nog voor onbepaalde tijd verder worden afgegeven door de consulaire posten, ook deze kunnen op dezelfde site worden gecontroleerd.

Het bestellen van modellen IIIC

VLAVABBS en de VVSG werden onlangs door de gemeenten geconfronteerd met een aantal problemen bij het bestellen van statistische formulieren voor de registratie van overlijdens bij de Algemene Directie Statistiek en Economische informatie van de FOD Economie.

Daaruit blijkt dat zowel de gemeentelijke diensten burgerlijke stand als artsen moeilijkheden ondervinden in het verkrijgen van formulieren voor de aangifte van een overlijden, en in het bijzonder van het model III C. Zo zouden de leveringen van deze formulieren vaak grote vertragingen kennen en onvolledig zijn.

Stopzetten token

FOD BOSA, DG Digitale Transformatie informeert over de stopzetting van de activatie van het ‘token’ als digitale sleutel voor toegang tot de onlinediensten van de overheid vanaf 25 september 2020.

Vele lokale besturen treden op als Lokaal Registratiekantoor (LRA) dat burgers (buitenlanders, Belgen zonder actieve eID, …) ondersteunt bij de activatie van een digitale sleutel naar keuze.

Hernieuwing rijbewijzen

Sinds juli 2010 worden de nieuwe rijbewijzen in bankaartmodel afgeleverd, die een geldigheidstermijn hebben van 10 jaar. De dienst Rijbewijzen van de FOD Mobiliteit heeft affiches ter beschikking gesteld om burgers te wijzen op de noodzaak tijdig een hernieuwing aan te vragen. Vele gemeenten zouden echter graag hun burgers individueel verwittigd willen zien. Affiches en informatie op website, facebook of infobladen hebben ongetwijfeld onvoldoende effect naar de burgers toe.

Pagina's

Abonneren op burgerzaken.vlaanderen RSS