Rijksregister 24/6

Het Rijksregister laat weten dat de bijwerking van de informatiegegevens (bijvoorbeeld via de DABS) voortaan 24u op 24u en 6 van de 7 dagen mogelijk wordt. Door de modernisering van de diensten van het Rijksregister en de indienststelling van een aantal nieuwe toepassingen, onder andere in het kader van de DABS, bleek het aangewezen om de dienstverlening voor de bijwerking van de dossiers uit te breiden.

Legalisatie beëdigde vertalingen

Sinds 1 januari 2021 staan de rechtbanken niet langer in voor de legalisatie van de handtekening van beëdigde vertalers. Elk verzoek tot legalisatie diende te worden gericht aan de FOD Justitie.

De FOD Justitie laat weten dat vanaf 1 maart 2021 deze richtlijn wijzigt. Beëdigde vertalers die in het bezit zijn van hun officiële stempel, kunnen vanaf 1 maart 2021, door het aanbrengen van deze officiële stempel op hun vertalingen, deze documenten zonder meer zelf legaliseren wanneer zij bestemd zijn om in België te worden gebruikt.

De verwerking van persoonsgegevens uit de bevolkingsregisters en/of het Rijksregister voor de vaccinatiestrategie

Het Rijksregister publiceerde een brief betreffende de toegang tot gegevens uit de bevolkingsregisters en/of het Rijksregister en de verwerking van dezelfde gegevens als onderdeel van de vaccinatiestrategie "Covid". Minister Verlinden heeft bij Besluit nr.

Probleem handtekeningcertificaten

Door een fout van de leverancier werd een beperkt aantal incorrecte handtekeningcertificaten op de eID uitgegeven tussen 03/07/2019 en 19/01/2021. Dit zijn geen volwaardige handtekeningcertificaten en werden door de diensten van de FOD uit voorzorg ingetrokken op 22/02/2021.Het gaat in totaal voor heel België om 3.392 certificaten. De getroffen burgers zullen dus geen geldige digitale handtekening meer kunnen zetten met hun eID. Zij zullen hun kaart wel nog kunnen gebruiken om zich online te authentiseren bij overheidsdiensten zoals Tax-On-Web.

De afgifte van de M-kaarten en de N-kaarten (Brexit)

De Dienst Vreemdelingenzaken en de Algemene Directie Instellingen en Bevolking publiceerden een omzendbrief over de afgifte van de M-kaarten (duurzame verblijfskaart voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord) en N-kaarten (kaart voor klein grensverkeer voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord) die afgeleverd worden aan Britten ten gevolge van de Brexit.

M-kaarten

Stopzetting Doccle ondertekenservice

Vele Vlaamse gemeenten maken gebruik van het BoSa-raamcontract met Doccle voor het elektronisch ondertekenen van de akten van de burgerlijke stand. BoSa zet dit raamcontract met Doccle stop. Het loopt af op 21 maart 2021, maar het tekenplatform kan wel nog verder gebruikt worden tot 31 oktober 2021.

Opmaak lijst van de gezworenen

Op 13 januari 2021 verscheen de Omzendbrief betreffende het opmaken van de lijsten van gezworenen in het Staatsblad. Inderdaad moeten de gemeenten in de loop van het jaar 2021 opnieuw de lijsten van de gezworenen van de hoven van assisen opmaken. Alle informatie, onder meer een modeldocument voor de gemeenten, en een link naar de omzendbrief zijn terug te vinden op de website van de FOD Justitie.

Grondwettelijk Hof handhaaft nieuwe identiteitskaarten

In een arrest van 14 januari 2021 oordeelt het Grondwettelijk Hof dat er geen reden is tot vernietiging van de invoering van het digitale beeld van de vingerafdrukken op de nieuwe elektronische identiteitskaarten. Het Grondwettelijk Hof stelt dat het doel, identiteitsfraude bestrijden, het bijhouden van de vingerafdrukken op de kaarten redelijk verantwoordt. Voor het Hof speelt het eveneens een rol dat er geen permanent centraal register van alle vingerafdrukken wordt ingevoerd.

Nieuwe werkwijze registratierecht Belgische nationaliteit

Wie een nationaliteitsverklaring aflegt, moet een registratierecht van 150 euro betalen. Tot nu toe kon die betaling alleen gebeuren op het bevoegde kantoor ‘Rechtszekerheid’.

Campagne vernieuwde e-ID

Om de gemeenten bij te staan in het beantwoorden van vragen die leven bij de burgers over de nieuwe e-ID die vanaf 2020 wordt uitgereikt, lanceert de FOD Binnenlandse Zaken hierrond een informatiecampagne en een website www.vernieuwde-eID.be.

Deze website biedt een antwoord op heel wat vragen, zoals welke gegevens op de nieuwe eID worden vermeld en hoe deze worden beveiligd. Daarnaast wordt ook gefocust op de verschillende eID-toepassingen en de bescherming tegen identiteitsfraude.

Pagina's

Abonneren op burgerzaken.vlaanderen RSS